Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 13 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 13 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit: Language focus .

1 (trang 13-SGK tiếng anh 3). Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner. (Kiểm  tra nghĩa của các từ in đạm ở ví dụ 1-3. Sau đó, trả lời các câu hỏi. So sánh với bạn cùng nhóm)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 13

Đáp án

1. He’s from Brazil

2. It’s a Mexican food

3. He’s a Jamaican sport star

Hướng dẫn dịch

1. Neymar đến từ đâu? Anh ấy đến từ Brazil

2 Taco là gì? Taco là một món ăn truyền thống ở Mexico.

3 Usain Bolt là ai? Anh ấy là một ngôi sao người Jamaixa

2 (trang 13-SGK tiếng anh 3). Listen to two people talking about the questions in exercise 1. Are their answers right or wrong? (Nghe hai người nói về các câu hỏi ở bài 1. Câu trả lời của họ là đúng hay sai)

Hướng dẫn làm bài

– For the first questionm, the woman is wrong and the man is right. For the second question, both of them are wrong.

3 (trang 13-SGK tiếng anh 3). Listen again and complete the Key Phrase. Use the words in the box (Nghe lại lần nữa và hoàn thành các từ khóa sau. Sử dụng các từ trong bảng)

Hướng dẫn làm bài

1. think    2. you     3. sure     4. right    5. know

4 (trang 13-SGK tiếng anh 3). Read the email and answer the questions. (Đọc thư điện từ và trả lời câu hỏi)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 13

Đáp án

1. No, she isn’t

2. Her interests are music, sport and cooking

3. The word “USA” because it is the name of a country

4. and – và; or – hoặc ; but – nhưng

Hướng dẫn dịch

1. Beth có phải đến từ Tây Ban Nha không? Không.

2. Sở thích của cô ấy là gì?  Sở thích của cô ấy là âm nhạc, thể thao và nấu ăn.

3. Từ nào trong thư được viết in hoa? Tại sao/ Từ “USA” được viết hoa vì nó là tên một quốc gia.

4. Các từ màu xanh nghĩa là gì? Từ “and” nghĩa kaf “và”, “or” là “hoặc”, “but” là nhưng

5 (trang 13-SGK tiếng anh 3). Complete the sentences with and, or and but (Hoàn thành các câu với and, or và but)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 13

Đáp án

1. or      2. and      3. but     4. Or

Hướng dẫn dịch

1. Tên của cô ấy là Beth hay Bess?

2. Tớ nói Tiếng Anh và tiếng Nhật

3. Tớ có máy tính xách tay, nhưng tớ không có loa

4. Bạn đến từ Anh hay Mỹ vậy?

6 (trang 13-SGK tiếng anh 3). Write an email for the International friends website. Write about you and your family, your interests and the languages you speak. Use the Key Phrases and the model text. (Viết email cho trang web International friends. Viết về bạn và gia đình, sở thích, ngôn ngữ bạn nói. Sử dụng từ gợi ý và ví dụ.)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 13

Hướng dẫn làm bài

Hi, my name is Thao Tam. I’m eleven years old and I’m from Hanoi in Viet Nam. I’ve got a brother and we’re students at TH school in Hanoi.

I’m into movies and books, especially comics. My favorite comics is Doraemon. I’m interested in dancing. What are your hobbies and interests?

Email or message me in English, please. I speak a lite Chinese, but I’m not good at it.

Bye for now!

Thao Tam

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tớ  tên là Thảo Tâm. Tớ 11 tuổi và đến từ Hà Nội, Việt Nam. Tớ có một người anh trai và chúng tôi là học sinh trường TH ở Hà Nội.

Tớ thích phim và sách, đặc biệt là truyện tranh. Truyện tranh yêu thích của tớ là Doraemon. Tớ thích khiêu vũ. sở thích của bạn là gì?

Cậu gửi email hoặc nhắn tin cho tớ bằng tiếng Anh. Tớ nói một ít tiếng Trung, nhưng tớ không giỏi.

Tạm biệt!

Thảo Tâm

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Starter unit: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check. 2. Read and complete the text with the words in the box …

  • Language Focus (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6 …

  • Vocabulary (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with 1-16 in the pictures. Then listen and check. 2. Studying the prepositions. Then complete the sentences …

  • Language Focus (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the examples and complete the rules with singular and plural. 2. Read and listen to the text. Choose the correct answers …

  • Vocabulary (trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and check …

  • Language focus (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? 2. Choose the correct words…

  • Vocabulary (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the countries with the continents. 2. Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button