Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Song: I’m the king trang 118 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Song: I’m the king trang 118 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Song: I’m the king sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Song: I’m the king.

1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned?

( Nghe bài hát và cho biết bao nhiêu địa danh được nhắc đến)

Hướng dẫn trả lời

There are eighteen places mentioned in the song ( street, library, square, school, station, shops, hotel, pool, cinema, park, market, café, restaurant, castle, zoo, factories, house)

Hướng dẫn dịch

Có mười tám địa điểm được đề cập trong bài hát (đường phố, thư viện, quảng trường, trường học, nhà ga, cửa hàng, khách sạn, hồ bơi, rạp chiếu phim, công viên, chợ, quán cà phê, nhà hàng, lâu đài, vườn bách thú, nhà máy, nhà )

2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct words in the song

(Nghe lại lần nữa và chọn các từ đúng ở bài hát)

Đáp án

1. popular

2. city

3. clean

4. nice

5. cheaper

6. zoo

7. station3 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Match phrases 1-5 with phrases a-e to make sentences about the song. Which sentence matches the picture.

(Ghép các cụm từ 1-5 với các cụm từ a-e để tạo thành câu về bài hát yhe. Câu nào phù hợp với bức tranh)

Tiếng Anh lớp 6 Song: I’m the king trang 118 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1-c

2-b

3-e

4-a

5-d


4 (trang 118- Look at the song again. Are the sentences True or Fasle? Correct the false sentences 

( Nhìn vào bài hát lần nữa. Các câu sau đây đúng hay sai. Sửa các câu sai)

Đáp án

1-True

2. True

3. False ( His/ my friends are very noisy)

4. False ( tea is cheaper in the café)

5. True5 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Ask your partner about his/ her ideal town or city. How many of your ideas are the same. Use Is there…?

Are there..? and How many…?

(Làm việc theo cặp. Hỏi đối tác của bạn về thị trấn hoặc thành phố lý tưởng của anh ấy / cô ấy. Có bao nhiêu ý tưởng của bạn giống nhau. Sử dụng Is there…? Are there ..? Và How many…?)

Hướng dẫn làm bài

What is your ideal town?

My ideal town is a place having a lot of entertainment places

Are there trees there?

Yes, of course

Hướng dẫn dịch

Thị trấn lý tưởng của bạn là gì?

Thị trấn lý tưởng của tôi là một nơi có rất nhiều nơi vui chơi giải trí

Có cây cối ở đó không?

Phải, tất nhiên

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check. 2. Read the skills Strategy …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the comparative form of the adjectives in the table. 2. Write sentences using the correct comparative …

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? …

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? 2. Complete the Key Phrase with words from the text …

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer. 2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button