Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Extra listening and speaking 3.

1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly?

( Nhìn vào bức tranh. Holly ở đâu?)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời

She is at an aquarium

Hướng dẫn dịch

Cô ấy đang ở thủy cung

2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and check your answer in exercise 1. Which animal does Holly like best?

( Nghe đoạn hội thoại và kiểm tra đáp án ở bài 1. Holly thích nhất loài động vật nào)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch

She likes sharks best

Hướng dẫn dịch hội thoại

Holly: Xin chào

Dylan: Hey, xin chào. Mình là Dylan

Holly: Xin chào. Cậu thế nào?

Dylan: Mình ổn, cảm ơn. Bạn đang ở đâu thế?

Holly: Mình đang ở thủy cung với Aisha

Dylan: Thật á? Ở đó có tuyệt không?

Holly: Có, rất tuyệt. Có rất nhiều loại cá ở đây nhưng cá mập là thú vị nhất

Dylan: Oh, bạn có thể nhìn thấy cá mập ở đấy á? Tuyệt . Cậu có muốn gặp sau không?

Holly: OK. Gọi cho mình nhé

Dylan: Chắc chắn rồi. Gặp câu sau nha.

3 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Match the key phrases with the responses in blue in the dialogue. Then listen again and practice the dialogue

( Nối các từ chính với các đáp án màu xanh ở trong đoạn hội thoại. Sau đó nghe lại lần nữa và luyện tập đoạn hội thoại)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. Yes. That sounds good 

2. I’m at the aquarium with Aisha

3. Sure

4. Hi, there

5. Yeah, it’s great

6. Fine, thanks

4 (trang 112 Tiếng Anh 6) Complete the mini- dialogue with Key Phrases. Listen and check. Then practice the mini- dialogue

(Hoàn thành đoạn hội thoại nhỏ với các Cụm từ chính. Nghe và kiểm tra. Sau đó thực hành đoạn hội thoại nhỏ)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. It’s

2. Where are you now

3. Is it good there

4. Do you want to meet later

5. Give me a callHướng dẫn dịch

Steve: Chào Anna, Steven đây

Anna: Chào Steven. Cậu đang ở đâu đấy?

Steve: Mình đang ở sân trượt băng với Mo

Anna:Thật á? Ở đấy có tuyệt không?

Steve: Có, nó rất vui. Bạn có muốn gặp sau không?

Anna: Được. Gọi cho tớ nhé.

Steve: Chắc chắn rồi. Gặp cậu sau.

5 (trang 112 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Prepare and practice a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 2. Use the ideas in the box or your ideas

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 2. Sử dụng các ý tưởng trong hộp hoặc các ý tưởng của bạn)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 3 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn làm bài

A: Hello A. It’s B

B: Hi there! Where are you now?

A: I am in the shopping center.

B:Really? Is it interesting here?

A: Yes. It is great. Do you want to meet later?

B:Of course. Give me a call

A:Sure. See you later

Hướng dẫn dịch

A: Xin chào A. It’s B

B: Xin chào! Giờ bạn đang ở đâu?

A: Tôi đang ở trung tâm mua sắm.

B: Thật không? Ở đây có thú vị không?

A: Vâng. Nó thật tuyệt. Bạn có muốn gặp nhau sau không?

B: Tất nhiên. Gọi cho tôi

A: Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button