Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 trang 111 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 trang 111 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Extra listening and speaking 2.

1 (trang 111 Tiếng Anh 6) Match the clocks with the time in the box ( Nối đồng hồ với giờ ở trong bảng)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 trang 111 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1.three o’clock

2. five past seven

3. quarter past nine

4. twenty- five past two

5. half past six

6. twenty to twelve

7. quarter to eleven

8. ten to two2 ( trang 111 Tiếng Anh 6) Listen and write the times you hear. Then listen and repeat 

( Nghe và viết giờ. Sau đó nghe và lặp lại)

Đáp án

a,10.20

 b.11.55

c.6.35

d. 11.10

d. 8.30

e. 2.45


3 ( trang 111 Tiếng Anh 6) Listen to a phone conversation? How many sports does Vicky ask about?

Đáp án

There are two sports which Vicky wants to play: judo and table tennis

Hướng dẫn dịch

Có hai môn thể thao Vicky muốn chơi là Judo và bóng bàn

4 (trang 111-Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases. Then listen to the conversation again and complete the timetable

(Nghiên cứu các Cụm từ chính. Sau đó nghe lại đoạn hội thoại và hoàn thành thời gian biểu)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 trang 111 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. 5.45pm

2. 4.30pm

3. table tennis

4. 6.15pm


5 (trang 111 Tiếng Anh 6) Listen and repeat the dialogue

( Nghe và lặp lại đoạn hội thoại)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 trang 111 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch

Alex: Hồ bơi mở cửa lúc mấy giờ hôm thứ 4 vậy?

Lễ tân: Nó mở cửa lúc 10 giờ kém 15 đến 8 giờ

Alex: Thế còn bóng rổ thì sao?

Lễ tân: Nó mở cửa vào thứ Ba lúc 4 giờ kém 14

Alex: Thế còn giờ nó đóng cửa thì sao?

Lễ tân: Nó kết thúc vào lúc 5 giờ 15

6 (trang 111 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Look at the poster. Prepare and practice a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 5

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào tấm áp phích. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 5)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 trang 111 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn làm bài

A: When does football club open at Hoa Lu Sport Center?

Receptionist: It opens next week

A:What time does it open?

Receptionist: It opens from 9am to 8pm

Hướng dẫn dịch

A: Câu lạc bộ bóng đá tại Trung tâm thể thao Hoa Lư khai trương khi nào?

Lễ tân: Nó mở cửa vào tuần sau.

A: Mấy giờ nó mở cửa?

Lễ tân: Mở cửa từ 9h sáng đến 8h tối

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the verbs in blue in the Days and Nights Quiz. Then listen and check …

  • Reading (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. Choose and write a title a-c for the text. Then read the text and check your idea …

  • Language Focus (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4. 2. Choose the correct verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questionnaire with the words in the box. 2. Read the Study Strategy. Then look at exercise 3 …

  • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match questions 1—5 with answers a-e. Then choose the corrcet words in rules 1- 4 …

  • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the programme for Special days at Highfield School. Check ant new words. Which activities interest you? …

  • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • Puzzles and games (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the code and write the sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button