Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Extra listening and speaking 1.

1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer (Nghe đoạn hội thoại và viết câu trả lời đúng)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. Kate

2. Brown

3. England

4. January 

5. Eleven

6. four


Hướng dẫn dịch

1. Tên của cậy là gì? Kate

2. Họ của cậu là gì? Brown

3. Bạn đến từ đâu? Anh

4. Sinh nhật của bạn vào tháng mấy? Tháng 1

5. Bạn có anh trai hay em gái không?- Có, mình có 4

2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases. Then listen to a conversation about a new student and tick the question you hear (Nghiên cứu các Cụm từ chính. Sau đó, nghe cuộc trò chuyện về một học sinh mới và đánh dấu vào câu hỏi bạn nghe được)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

Question 1,3,4,6 and 7

Hướng dẫn dịch

1. Tên của bạn là gì?

2. Họ của bạn là gì?

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

4. Bạn đến từ đâu?

5. Sinh nhật của bạn vào khi nào?

6. Thị trấn của bạn như thế nào?

7. Bạn có anh trai hay chị gái không?

3 ( trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the conversation again and complete the table about Tobias ( Nghe lại đoạn hội thoại lần nữa và hoàn thành bảng sau về Tobias)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1.Age

twelve

2. Where from

Munich in Germany

3. What (town) like

Quite big, but very friendly

4. What ( house in Brighton) like

Modern, near the city centre, quite small, but very nice

5. Brothers or sisters

brother

6. Brothers’ or sisters’ names

Peter 

 4 ( trang 110 Tiếng Anh 6) Listen and repeat the dialogue

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch

Sara: Xin chào, tớ tên là Sara. Tên cậu là gì vậy?

Lili: Lili. Tớ là người mới đến

Sara: Chào mừng đến Manchester,Lili

Lili: Cảm ơn

Sara: Cậu bao nhiêu tuổi?

Lili: Tớ 11 tuổi

Sara: Bạn đến từ đâu vậy?

Lili: Tớ đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mẹ tớ là người Việt và bố tớ là người Mỹ.

Sara: Tuyệt vời. Hà Nội như thế nào vậy?

Lili: Nó rất lớn và rất nhộn nhịp

Sara: Cậu có anh chị em không?

Lili: Tớ có một anh trai và một chị

5 (trang 110 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Imagine one of you is a new student from another country. Choose A or B.Prepare and practice a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 4 (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng một trong hai bạn là một sinh viên mới đến từ một đất nước khác. Chọn A hoặc B. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 4)

Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 1 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn làm bài

Anna :Hi, my name is Anna. What is your name? 

Eriko: My name is Eriko. I am a new student

Anna: Welcome. How old are you?

Eriko: I am eleven

Anna :Where are you from?

Eriko: I am from Tokyo, Japan

Anna: Great. How is Tokyo?

Eriko: It is modern, noisy, exciting

Anna: Have you had brothers or sisters?

Eriko: I have a brother

Hướng dẫn dịch

Anna: Xin chào, tớ tên là Anna. Tên của bạn là gì?

Eriko: Tên tớ là Eriko. Tớ là một sinh viên mới

Anna: Chào mừng.Bạn bao nhiêu tuổi vậy

Eriko: Mình 11 tuổi

Anna:  Bạn đến từ đâu?

Eriko: Tớ đến từ Tokyo, Nhật Bản

Anna: Tuyệt vời. Tokyo thế nào?

Eriko: Nó hiện đại, ồn ào, thú vị

Anna: Bạn đã có anh chị em hay không?

Eriko: Tớ có một người anh trai

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check. 2. Read the skills Strategy …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the comparative form of the adjectives in the table. 2. Write sentences using the correct comparative …

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? …

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? 2. Complete the Key Phrase with words from the text …

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Song: I’m the king (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned? 2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button