Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 1 trang 52 – 53 Tập 2

Unit 18 lớp 5: What will the weather be like tomorrow?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 1 trang 52 – 53 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a) Good evening and welcome to the weather forecast. Let’s take a look at the weather today.

b) It’s cold and cloudy in Ha Noi. It’s cool and windy in Hue. It’s hot and sunny in Ho Chi Minh City.

c) What will the weather be like tomorrow? – Well, it will be cold and rainny in Ha Noi.

d) It will be warm and foggy in Hue. In Ho Chi Minh City, it will be hot and sunny. That’s the weather forecast for tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

a. Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Chúng ta hãy nhìn vào thời tiết hôm nay.

b. Trời lạnh và có nhiều mây ở Hà Nội. Trời mát và có gió ở Huế. Trời nóng và có nắng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai? – Ồ, trời sẽ lạnh và có mưa ở Hà Nội.

d. Trời sẽ ốm và có sương mù ở Huế. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trời sẽ nóng và có nắng. Đó là dự báo thời tiết vào ngày mai.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

a. What will the weather be like tomorrow? – It will be cold and snowy.

b. What will the weather be like tomorrow? – It will be hot and sunny.

c. What will the weather be like tomorrow? – It will be warm and stormy.

d. What will the weather be like tomorrow? – It will be cool and cloudy.

Hướng dẫn dịch:

a. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? – Trời sẽ lạnh và có tuyết.

b. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? – Trời sẽ nóng và nắng.

c. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? – Trời sẽ ấm và có lốc.

d. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? – Trời sẽ mát mẻ và nhiều mây.

3. Let’s talk. (Cùng nói)

– What’s the weather like today?

It’s cool and rainy.

What will the weather be like tomorrow?

It will be hot and sunny.

– What’s the weather like today?

It’s cold and snowy.

– What will the weather be like tomorrow?

It will be warm and sunny.

– What’s the weather like today?

It’s cold and snowy.

– What will the weather be like tomorrow?

It will be warm and sunny.

– What’s the weather like today?

It’s hot and rainy.

– What will the weather be like tomorrow?

It will be cool and cloudy.

Hướng dẫn dịch:

– Thời tiết hôm nay như thế nào?

– Trời mát mẻ và có mưa.

– Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

– Trời sẽ nóng và có nắng.

– Thời tiết hôm nay như thế nào?

– Trời lạnh và có tuyết.

– Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

– Trời sẽ ấm và có nắng.

– Thời tiết hôm nay như thế nào?

– Trời lạnh và có tuyết.

– Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

– Tròi sẽ ấm và có nắng.

– Thời tiết hôm nay như thế nào?

– Trời nóng và có mưa.

– Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

– Trời sẽ mát mẻ và có mây.

4. Listen and circle a, b or c. (Nghe và khoanh tròn đáp án a, b hoặc c)

Bài nghe:

1. b 2. a 3. c

Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will be snowy and very cold in Sa Pa. In Ha Noi, it will be foggy and windy. The weather will be fine tomorrow in Da Nang. It will be sunny, but it will also be very windy …

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi tối và xin chào đến với chương trình dự báo thời tiết. Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Ô, trời sẽ có tuyết và rất lạnh ở Sa Pa. Ở Hà Nội, trời sẽ có sương mù và gió. Thời tiết ngày mai sẽ đẹp ở Đà Nẵng. Trời sẽ có nắng, nhưng trời cũng sẽ rất nhiều gió …

5. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

l. go 2. weather 3. stormy 4. forecast 5. watch

Hướng dẫn dịch:

Tony: Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?

Mai: À, trời sẽ lạnh và có bão.

Tony: Làm sao bạn biết thế?

Mai: Mình đã xem dự báo thời tiết trên tivi.

Tony: Chúng mình không thể đi dã ngoại nếu trời có bão đâu.

Mai: Ừ. Vậy hãy ở nhà, ăn bắp rang bơ và xem hoạt hình nhé.

Tony và Linda: Ý kiến hay đó!

6. Let’s play. (Cùng chơi)

What will the weather be like tomorrow? – It will be cold.

Hướng dẫn dịch:

Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? – Trời sẽ lạnh.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 18 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 1 (trang 52-53 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 2 (trang 54-55 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 3 (trang 56-57 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button