Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 trang 42 – 43 Tập 2

Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 trang 42 – 43 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. – How can we get to the zoo, Nam?

– You can take a bus.

b. – Where’s the bus stop?

– Go out of this building. Turn right. It’s on the next corner.

c. – What bus goes to the zoo?

– You can take the bus number 22. It stops right at the zoo entrance.

d. – It’s very kind of you, Nam. Thanks a lot.

– You’ re welcome.

Hướng dẫn dịch:

a. – Chúng mình có thể đến sở thú bằng phương tiện gì, Nam?

– Bạn có thể đón xe bus.

b. – Trạm xe bus ở đâu?

– Ra khỏi tòa nhà này. Rẽ phải. Nó ở góc phố kế tiếp.

c. – Xe bus nào đi sở thú?

– Bạn có thể đi xe bus số 22. Nó dừng ở ngay lối vào sở thú.

d. – Bạn thật tốt bụng, Nam. Cảm ơn nhiều nhé.

– Không có gì.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

How can I get to? (Mình có thể đi tới bằng cách nào?)

You can_______. (Bạn có thể __________)

a. How can I get to the post office?

You can walk for five minutes.

b. How can I get to Phu Quoc Island?

You can take a boat.

c. How can I get to Sa Pa?

You can take a coach.

d. How can I get to Ho Chi Minh City?

You can go by plane.

Hướng dẫn dịch:

a. Mình có thể đi tới bưu điện bằng cách nào?

Bạn có thể đi bộ khoảng 5 phút.

b. Mình có thế đi tới đảo Phú Quốc bằng cách nào?

Bạn có thể đi thuyền.

c. Mình có thể đi tới Sa Pa bằng cách nào?

Bạn có thể đón xe khách.

d. Mình có thể đi tới Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào?

Bạn có thể đi bằng máy bay.

3. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about how to get to these places: (Hỏi và trả lời các câu hỏi về cách thức đi tới các địa điểm sau.)

Gợi ý:

– How can I get to the post office?

You can walk for ten minutes.

– How can I get to the cinema?

You can go by bike.

– How can I get to Ha Noi?

You can take a coach.

– How can I get to Ho Chi Minh City?

You can get there by plane.

– How can 1 get to Singapore?

You can get there by plane.

Hướng dẫn dịch:

– Mình có thể đến bưu điện bằng cách nào?

Bạn có thể đi bộ khoảng 10 phút.

– Mình có thể đến rạp chiếu phim bằng cách nào?

Bạn có thể đi xe đạp.

– Mình có thể đến Hà Nội bằng cách nào?

Bạn có thể đón xe khách.

– Mình có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào?

Bạn có thế tới đó bằng máy bay.

– Mình có thể đến Sinh-ga-po bằng cách nào?

Bạn có thể tới đó bằng máy bay.

4. Listen and write one word in each box. (Nghe và viết một từ vào chỗ trống)

Bài nghe:

How can they get there? By…
1. Akiko boat
2. Tony taxi
3. Mai coach
4. Linda Plane

1. Akiko: I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai?

Mai: You can take a boat from here in Ho Chi Minh City.

Akiko: Great idea. Thanks a lot, Mai.

Mai: You’ re welcome.

2. Tony: Where’s West Lake, Nam? Is it far from here?

Nam: Yes, quite far. Do you want to go there?

Tony: Yes, I do. How can 1 get there?

Nam: You can take a taxi. v

3. Tony: Where are you next weekend, Mai?

Mai: I’m going to Hau Giang Province.

Tony: Is it far from Ho Chi Minh City?

Mai: Yes, quite far.

Tony: How are you going to get there?

Mai: I think I’ll go by coach.

4. Linda: I have some friends in Ho Chi Minh City. I’m going to see them next Sunday.

Mai: How are you going to get there?

Linda: By plane.

Mai: Great. It’s faster than by coach or train. Have a nice trip!

Linda: Thanks, Mai.

Hướng dẫn dịch:

1. Akiko: Mình đi thăm đảo Phú Quốc. Mình có thể đến đó bằng phương tiện gì, Mai?

Mai: Bạn có thể đi tàu từ đây, ở Thành phố Hổ Chí Minh.

Akiko: Ý hay đó. Cảm ơn bạn nhiều, Mai.

Mai: Không có gì.

2. Tony: Hồ Tây ở đâu, Nam? Nó có xa nơi đây không?

Nam: Có, rất xa. Bạn có muốn đến đó không?

Tony: Có. Mình có thể đến đó bằng phương tiện gì?

Nam: Bạn có thể đón tắc xi.

3. Tony: Tuần tới bạn đi đâu Mai?

Mai: Mình đi tỉnh Hậu Giang

Tony: Nó có xa Thành phố Hồ Chí Minh không?

Mai: Có, rất xa.

Tony: Bạn định đến đó bằng phuơng tiện gì?

Mai: Mình nghĩ mình sẽ đi bằng xe ô tô khách.

4. Linda: Mình có vài người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình định đi thăm họ vào Chủ nhật tới.

Mai: Bạn định đến đó bằng phương tiện gì?

Linda: Bằng máy bay.

Mai: Tuyệt. Nó nhanh hơn đi xe ô tô khách hoặc đi tàu!

Linda: Cảm ơn bạn, Mai.

5. Read and complete. Then say aloud. (Đọc và điền vào chỗ trống. Sau đó nói to)

1. trip 2. zoo 3. foot 4.how 5. have 6. welcome

Hướng dẫn dịch:

Mai: Chúng mình sẽ có một chuyến đi do trường tổ chức tuần tới.

Akiko: Các bạn định đi đâu?

Mai: Chúng mình sẽ đi sở thú.

Akiko: Nó có ở xa trường bạn không?

Mai: Không xa.

Akiko: Các bạn định đi bằng phương tiện gì?

Mai: Đi bộ.

Tony: Ngày mai mình sẽ đi đến Thành phố Hồ Chí Minh

Mai: Bạn định đến đó bằng phướng tiện gì?

Tony: Bằng máy bay bởi vì mình không có nhiều thời gian

Mai: Chúc bạn có một chuyên đi vui vẻ

Tony: Cảm ơn bạn nhiều, Mai.

Mai: Không có gì nhé.

6. Let’s play. (Cùng chơi)

Giving directions (Đưa ra chỉ dẫn)

Where’s the cinema? (Rạp chiếu phim ở đâu?)

We are here, at Lemon Street. Turn right at Pear Street. Go straight ahead. Its _________. (Chúng ta ờ đây, tại phố Lemon. Rẽ phải ở phố Pear. Đi thẳng. Đó chính là____________.)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 16 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button