Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 2 trang 26 – 27 Tập 2

Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 2 trang 26 – 27 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. – What are you doing, Linda?

– I’m reading The golden Starfuit Tree.

b. – Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

– I think the older brother is very greedy.

c. – Yeah, you’re right. How about the younger one?

– He’s very kind.

d. – Do you like the story?

– Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

Hướng dẫn dịch:

a. – Bạn đang làm gì thế, Linda?

– Mình đang đọc truyện Cây khế.

b. – Ồ, mình đã đọc nó tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em trong truyện?

– Mình nghĩ là người anh trai rất tham lam.

c. – Ừ, bạn nói đúng. Thế còn người em trai?

– Anh ấy rất tốt bụng.

d. – Bạn có thích câu chuyện không?

– Có. Chúng mình có thêm một bài học qua truyện này: Đừng quá tham lam!

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

What do you think of _____? (Bạn nghĩ gì về ________.)

I think _____________. (Mình nghĩ____________.)

a. What do you think of the mouse?

I think it’s intelligent.

b. What do you think of An Tiem?

I think he’s hard-working.

c. What do you think of the older brother?

I think he’s greedy.

d. What do you think of Snow White?

I think she’s kind.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn nghĩ gì về chú chuột?

Mình nghĩ chú ta thông minh.

b. Bạn nghĩ gì về An Tiêm?

Mình nghĩ anh ấy chăm chỉ.

c. Bạn nghĩ gì về người anh trai?

Mình nghĩ anh ta tham lam.

d. Bạn nghĩ gì về nàng Bạch Tuyết?

Mình nghĩ cô ấy tốt bụng.

3.Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about a book, a story or a character. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về một cuốn sách, một câu chuyện hay một nhân vật.)

Gợi ý:

– What kinds of stories do you like?

I like fairy tales.

– What do you think of An Tiem?

I think he’s kind.

– What do you think of Alibaba?

I think he’s brave.

– What do you think of Tam in Tam and Cam story?

I think she’s kind and gentle.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn thích thể loại truyện gì?

Mình thích truyện cổ tích.

– Bạn nghĩ gì về An Tiêm?

Mình nghĩ anh ấy tốt bụng.

– Bạn nghĩ gì về Alibaba?

Mình nghĩ anh ấy dũng cảm.

– Bạn nghĩ gì về cô Tấm trong truyện Tấm Cám?

Mình nghĩ cô ấy tốt bụng và hiền lành.

4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu)

Bài nghe:

1. c 2. a 3. a

1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong: Bạn thích truyện gì nhất?

Linda: Mình thích truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.

Phong: Bạn nghĩ gì về nhân vật chính?

Linda: Mình nghĩ cô ấy tốt bụng.

2. Mai: Bạn đang đọc sách gì, Peter?

Peter: Mình đang đọc Câu chuyện về Mai An Tiêm.

Mai: Bạn nghĩ gì vê Mai An Tiêm?

Peter: Mình nghĩ anh ấy chăm chỉ.

3. Tony: Bạn đang đọc gì thế, Nam?

Nam: A-la-đanh và cây đèn thần.

Tony: Bạn nghĩ gì về A-la-đanh?

Nam: Anh ấy thật hào phóng.

5. Write about your favourite book. (Viết về cuốn sách ưa thích)

1.I like fairy tales.

2. It’s Tam and Cam.

3.I like Tam.

4.I don’t like Cam.

5. Because I can learn a lesson from this story: Be kind!

6. Let’s play. (Cùng chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem …

One day…

Hướng dẫn dịch:

Một hôm, Vua Hùng tức giận với Mai An Tiêm…

Một hôm, …

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 14 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button