Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 2 trang 20 – 21 Tập 2

Unit 13 lớp 5: What do you do on your free time?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 2 trang 20 – 21 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. – Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?

– Sure.

b. – What do you do in your free time?

– I watch cartoons on TV.

c. – OK, watching cartoons. How about your mother? What does she do in her free time?

– She goes shopping.

d. – OK. Thank you very much.

– You’ re welcome.

Hướng dẫn dịch:

a. – Chào, Akiko. Mình có thể hỏi bạn vài câu hỏi cho bài khảo sát của mình được không?

– Đương nhiên là được.

b. – Bạn làm gì vào thời gian rảnh?

– Mình xem hoạt hình trên tivi.

c. – Đồng ý, xem hoạt hình. Vậy còn mẹ của bạn thì sao? Mẹ của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

– Mẹ mình đi mua sắm.

d. – Ừ. Cám ơn cậu nhiều nhé.

– Không có gì.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

What does your ______do in his/ her free time?

(_________của bạn làm gi vào thời gian rảnh?)

He/She_______. (Anh ấy/ em ấy ___________)

a. What does your father do in his free time?

He goes fishsing.

b. What does your mother do in her free time?

She goes swimming.

c. What does your brother do in his free time?

He goes fishsing.

d. What does your sister do in his free time?

She goes fishsing.

Hướng dẫn dịch:

a. Bố của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Bố mình đi câu cá.

b. Mẹ của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Mẹ mình đi bơi.

c. Anh/ em trai của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Anh/ em ấy đi câu cá.

d. Chị/ em gái của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Chị/ em ấy đi cắm trại.

3. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about what your family members do in their free time. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về điều các thành viên trong gia đình bạn làm vào thời gian rảnh.)

– What does your father do in his free time?

He watches T.V.

– How often does he watch TV?

He watches it every day.

– What does your mother do in her free time?

She goes for a walk.

– How often does she go for a walk?

She goes for a walk every day.

– What does your brother do in his free time?

He goes fishing.

– How often does he go fishing?

He goes fishing once a week.

– What does your sister do in her free time?

She goes swimming.

– How often does she go swimming?

She goes swimming twice a week.

Hướng dẫn dịch:

– Bố của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Bố mình xem tivi.

– Bố bạn xem tivi bao lâu một lần?

Bố mình xem tivi hàng ngày.

– Mẹ của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Mẹ mình đi dạo.

– Mẹ bạn đi dạo bao lâu một lần?

Mẹ mình đi dạo hàng ngày.

– Anh của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Anh mình đi câu cá.

– Anh bạn đi câu cá bao lâu một lần?

Anh mình đi câu một lần một tuần.

– Chị của bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Chị mình đi bơi.

– Chị bạn đi bơi bao lâu một lần?

Chị mình đi bơi hai lần một tuần.

4. Listen and circle a, b or c. (Nghe và khoanh tròn a, b, hoặc c)

Bài nghe:

l.c 2.a 3.b 4.c

Hi. My name is Phong. In my free time, I often go skating with my friends because 1 like sports very much. My father likes sports, too. He does karate twice a week. My mother doesn’t like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her freetime.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên là Phong. Vào thời gian rảnh, mình thương đi trượt pa-tanh với bạn bè vì mình rất thích thể thao. Bố mình cũng rất thích thể thao. Bố mình tập karate hai lần một tuần. Mẹ mình không thích thể thao. Mẹ mình thích mua sắm. Mẹ mình thường đi mua sắm vào cuối tuần. Còn chị gái mình thích làm việc nhà. Chị ấy thường dọn dẹp nhà cửa vào thời gian rảnh rỗi.

5. Write about what your family members do in their free time (Viết về các thành viên gia đình bạn làm gì vào thời gian rảnh)

1. I often listen to music.

2. I listen to music every day.

3. He usually watches T.V.

4. She often goes for a walk.

6. Let’s sing. (Cùng hát)

What do you do in your free time?

Hello, my friend, how are you?

What do you do in your free time?

In my free time, I go camping.

I go camping with my friends.

Hello, my friend, how are you?

What do you do in your free time?

In my free time, I go fishing.

I go fishing with my friends.

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Xin chào, bạn ơi, bạn có khỏe không?

Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh?

Vào thời gian rảnh, mình đi cắm trại.

Mình đi cắm trại với các bạn mình.

Xin chào, bạn ơi, bạn có khỏe không?

Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh?

Vào thời gian rảnh, mình đi câu cá

Mình đi câu cá với các bạn mình

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 13 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 1 (trang 18-19 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 2 (trang 20-21 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 13 Lesson 3 (trang 22-23 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button