Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 1 trang 12 – 13 Tập 2

Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast!

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 1 trang 12 – 13 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. – What are you doing, Mary?

– I’m cutting the cabbage.

b. – Don’t play with the knife! You may cut yourself.

– OK.

c. – What are you doing with the stove?

– I want to cook the cabbage.

d. – Don’t touch the stove! You may get a burn.

– OK, I won’t.

Hướng dẫn dịch:

a. – Bạn đang làm gì thế, Mary?

– Mình đang thái bắp cải.

b. – Đừng nghịch dao, bạn có thế bị đứt tay đó.

– Ừ.

c. – Bạn đang làm gì với cái nồi thế?

– Mình muốn nấu bắp cải.

d. – Đừng đụng vào cái nồi. Bạn có thể bị bỏng đó.

– Ừ. Mình sẽ không làm thế!

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

Don’t ___________! (Đừng______________!)

OK, I won’t. (Đồng ý, mình sẽ không làm thế.)

a. Don’t play with matches!

OK, I won’t.

b. Don’t ride your bike too fast!

OK, I won’t.

c. Don’t climb the tree!

OK, I won’t.

d. Don’t run down the stairs!

OK, I won’t.

Hướng dẫn dịch:

a. Đừng nghịch diêm!

Đồng ý, mình sẽ không làm thế.

b. Đừng đạp xe quá nhanh!

Đồng ý, mình sẽ không làm thế.

c. Đừng trèo cây!

Đồng ý, mình sẽ không làm thế.

d. Đừng chạy xuống bậc thang!

Đồng ý, mình sẽ không làm thế.

3. Let’s talk (cùng nói)

Ask and answer questions about accidents at home and give advice. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về các tai nạn trong nhà và đưa ra lời khuyên.)

– What are you doing?

I want to cut the bread.

Don’t play with knife. You may cut yourself.

OK, I won’t.

– What are you doing?

I want to ride a bike.

Don t ride too fast. You may fall off the bike.

OK, I won’t.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn đang làm gì thế?

Mình muốn cắt bánh mì.

Đừng nghịch dao. Bạn có thế bị đứt tay đó.

Đồng ý, mình sẽ không làm thế

– Bạn đang làm gì thế?

Mình muốn đạp xe.

Đừng đạp xe quá nhanh. Bạn có thể bị ngã khỏi xe đạp đó.

Đồng ý, mình sẽ không làm thế.

4. Listen and tick. (Nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe:

1. b 2. c 3. a 4. b

1. Mother: What are you doing with the knife, Mary?

Mary: I’m cutting the fruit.

Mother: Don’t play with sharp knife! You may cut yourself!

Mary: OK, I won’t. Mum.

2. Phong: I’m going to run down the stairs.

Tom: Don’t do it!

Phong: Why not?

Tom: It’s dangerous.

Phong: OK.

3. Linda: Hey, Trung. Where are you going?

Trung: I’m riding to the sports centre.

Linda: Don’t ride your bike too fast!

Trung: Don’t worry. I won’t.

4. Mai: What are you doing here, Nam?

Nam: Look. I’m going to climb the tree to pick some apples.

Mai: Don’t climb the tree!

Nam: OK, I won’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Mother: Con đang làm gì với con dao thế, Mary?

Mary: Con đang cắt trái cây.

Mother: Đừng đùa với con dao sắc đó. Con có thể bị đứt tay đó!

Mary: Vâng. Thưa mẹ.

2. Phong: Mình đang chạy xuống bậc thang.

Tom: Đừng làm điều đó!

Phong: Tại sao lại không?

Tom: Nó nguy hiểm lắm.

Phong: Ừ.

3. Linda: Này, Trung. Bạn đang đi đâu thế?

Trung: Mình đang đạp xe đến trung tâm thể thao.

Linda: Đừng đạp xe quá nhanh!

Trung: Đừng lo. Mình sẽ không làm thế.

4. Mai: Bạn đang làm gì ở đây thế, Nam?

Nam: Nhìn này. Mình đang trèo cây để hái táo.

Mai: Đừng trèo cây!

Nam: Ừ, mình sẽ không trèo.

5. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

1. room 2. cooking 3. answered 4. run 5. won’t

6. Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Don’t do that!

What are you doing?

I’m going to run down the stairs.

Don’t do that!

It’s dangerous.

Really? Yes! OK, I won’t.

What are you doing?

I’m going to climb that tree over there.

Don’t do that! It’s dangerous.

Really? Yes! OK, I won’t.

What are you doing?

I’m going to ride my bike down this busy road.

Don’t do that! It’s dangerous.

Really? Yes! OK, I won’t.

Hướng dẫn dịch:

Đừng làm điều đó!

Bạn đang làm gì thế?

Mình đang chạy xuống bậc thang.

Đừng làm điều đó.

Nguy hiếm lắm

Thật sao? Ừ! Mình sẽ không làm.

Bạn đang làm gì thế?

Mình đang trèo cây ở đằng kia.

Đừng làm điều đó. Nguy hiếm lắm

Thật sao? Ừ! Mình sẽ không làm.

Bạn đang làm gì thế?

Mình đang chạy xe xuống con đường đông người kia.

Đừng làm điều đó. Nguy hiếm lắm

Thật sao? Ừ! Mình sẽ không làm.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 12 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 1 (trang 12-13 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 2 (trang 14-15 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 3 (trang 16-17 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button