Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 Lesson 3 trang 10 – 11 Tập 2

Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 Lesson 3 trang 10 – 11 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác phần lên giọng và xuống giọng.

2. Listen and circle a or b. Then ask and answer. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó nói to các câu)

Bài nghe:

1.b 2.b 3.a 4.a

1 What’s the matter with you? I have a headache.

2 What’s the matter with you? I have a backache.

3. What’s the matter with you? I have a stomach ache.

4 What’s the matter with you? I have a pain in my stomach.

Hướng dẫn dịch:

1. Có chuyện gì với bạn thế? Mình bị đau đầu.

2. Có chuyện gì với bạn thế? Mình bi đau lưng.

3. Có chuyện gì với bạn thế? Minh bị đau bụng.

4. Có chuyện gì với bạn thế? Minh bị đau ở bụng.

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

What’s the matter with you?

What’s the matter with you?

I have a toothache.

You should go to the dentist.

You shouldn’t eat lots of sweets.

What’s the matter with you?

I have a headache.

You should go to the doctor.

You shouldn’t watch too much TV.

Hướng dẫn dịch:

Có chuyện gì với bạn thế?

Có chuyện gì với bạn thế?

Mình bị đau răng.

Bạn nên đi khám nha sĩ.

Bạn không nên ăn nhiều kẹo.

Có chuyện gì với bạn thế?

Mình bị đau đầu.

Bạn nên đi khám bác sĩ.

Bạn không nên xem ti vi quá nhiều.

4. Read and match. Then say. (Đọc và nối. Sau đó nói)

l. f

2. d

3. e

4. a

5. c

6. b

5. Write your advice. (Viết lời khuyên của bạn)

He/She should … He/She shouldn’t…
1. Tony has a bad toothache brush the teeth after meals eat ice cream
2. Quan has a bad cold keep warm go out.
3. Phong has a stomach ache eat healthy food eat too much chocolate
4. Phong has a sore throat. keep warm ice cream

6. Project (Dự án)

Talk about two health problems and give advice. (Nói về hai vấn đề sức khỏe và đưa ra lời khuyên.)

Gợi ý trả lời:

1. Tootache

– Should: brush your teeth 2 times a day, go to the dentist regularly.

– Shouldn’t: eat too much candies or ice cream.

2. Backache

– Should: rest, move carefully, go to the doctor.

– Shouldn’t: carry heavy things.

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi thông thường về các vấn để sức khỏe và đưa ra lời khuyên.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về các vấn đề sức khỏe thông thường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về các vấn đề sức khỏe thông thường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu các bài đọc về các vấn đề sức khỏe thông thường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết lời khuyên về các vấn đề sức khỏe thông thường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 11 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 Lesson 1 (trang 6-7 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 Lesson 2 (trang 8-9 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 Lesson 3 (trang 10-11 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button