Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng anh lớp 4 Unit 8 Lesson 3 trang 56 – 57 Tập 1Unit 8: What subjects do you have today?

Tiếng anh lớp 4 Unit 8 Lesson 3 trang 56 – 57 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

ct subject: English is my favourite subject.

cts subjects: What subjects do you have today?

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh là môn yêu thích của tôi.

Hôm nay bạn có môn học gì?

2. Listen and tick…(Nghe và chọn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. What subjects do you have today?

2. What subject do you like?

3. What subjects does she have on Fridays?

4. What subject does she like?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có những môn học gì hôm nay?

2. Bạn thích môn học nào?

3. Cô ấy có những môn học gì vào thứ Sáu?

4. Cô ấy thích môn học nào?

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Bài nghe:

What subjects do you have today?

What subjects do you have today?

I have Maths, Music and Art.

How often do you have Maths?

I have it every day of the week.

What is your favourite subject?

English is my favourite subject.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay bạn có môn học gì?

Hôm nay bạn có môn học gì?

Mình có môn Toán, Ám nhạc và Mĩ thuật.

Bạn có thường xuyên có môn Toán không?

Tôi có nó tất cả các ngày trong tuần.

Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?

Tiếng Anh là môn yêu thích nhất của tôi.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

1. Vietnamese

2. Maths

3. Science

4. Art

Hướng dẫn dịch:

Mình tên là Nga. Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mình có môn Tiếng Việt và môn Toán mỗi ngày. Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Vào các ngày thứ Tư và thứ Năm, mình có môn Khoa học. Mình có môn Thể dục vào các ngày thứ Hai và thứ Tư. Mình có môn Âm nhạc vào các ngày thứ Ba và môn Mĩ thuật vào các ngày thứ Sáu.

5. Write about you and your school subjects. (Viết về em và các môn học trong trường.)

I am a pupil at Le Loi Primary School.

I go to school from Monday to Friday.

At school, I have Vietnamese, Maths, English, IT, Science, Music, Art and PE (Physical Education).

I have English on Tuesdays and Thursdays.

My favourite subject is English.

Hướng dẫn dịch:

Mình là học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi.

Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Ở trường, mình có môn Tiếng Việt Toán, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Âm nhạc, Mĩ thuật và môn Thể dục (Giáo dục thể chất).

Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Ba và thứ Năm.

Môn học yêu thích của mình là tiếng Anh.

6. Project. (Dự án.)

Ask a friend in another class about his/her timetable and tick the table below. Then tell the class about it. (Hỏi một người bạn khác trong trường về thời khóa biểu của cậu ấy/cô ấy và đánh dấu chọn vào bảng bên dưới. Sau đó nói cho cả lớp biết về nó.)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 8 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button