Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 2 trang 42 – 43 Tập 1Unit 6: Where’s your school?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 2 trang 42 – 43 Tập 1 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) Hello, Phong. Where are you going?

I’m going to school, Judy.

b) Where’s your school?

It’s in Nguyen Du Street.

c) What class are you in?

I’m in class 4A.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào, Phong. Bạn đang đi đâu đây?

Tôi đang đi học, Judy.

b) Trường của bạn ở đâu?

Nó ở trên đường Nguyễn Du.

c) Bạn học lớp mấy?

Mình học lớp 4A.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a) What class is he/she in?

He/She is in class 4A.

b) What class is he/she in?

He/She is in class 5B.

c) What class is he/she in?

He/She is in class 3C.

d) What class is he/she in?

He/She is in class 2D.

Hướng dẫn dịch:

a) Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy? – Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 4A.

b) Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy? Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 5B.

c) Cậu ấy/cô ấy học lớp mây? Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 3C.

d) Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy? Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 2D.

3. Let’s talk. (Cùng nói chuyện.)

What’s the name of your school?

Where is it?

What class are you in?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:

a. 3 b. 1 c. 4 d. 3

Bài nghe:

1.

A: Where’s your school, Linda?

B: It’s in South street, London.

A: What’s the name of your school?

B: It’s Sunflower Primary School.

2.

Linda: What class are you in?

Nam: I’m in class 4C.

Linda: Sorry. 4D or 4C?

Nam: Class 4C.

Linda: Oh, I see.

3.

A: What’s the name of your school?

B: It’s Nguyen Hue Primary School.

A: Where is it?

B: It’s in Nguyen Hue street, Hoan Kiem District, Ha Noi.

4.

John: Where’s your school, Phong?

Phong: It’s in Nguyen Du street.

John: What class are you in?

Phong: I’m in class 4A.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Trường học của bạn ở đâu, Linda?

B: Ở đường phía Nam, London.

A: Tên trường của bạn là gì?

B: Đó là trường tiểu học Hoa Hướng dương.

2.

Linda: Bạn học lớp gì?

Nam: Tôi đang học lớp 4C.

Linda: Xin lỗi. 4D hay 4C?

Nam: Lớp 4C.

Linda: Ồ, tôi hiểu rồi.

3.

A: Tên trường của bạn là gì?

B: Đó là trường tiểu học Nguyễn Huệ.

A: Nó ở đâu?

B: Ở đường Nguyễn Huệ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4.

John: Trường của cậu ở đâu, Phong?

Phong: Đó nằm trên đường Nguyễn Du.

John: Bạn học lớp nào?

Phong: Tôi đang học lớp 4A.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

1.

A: Where’s his school?

B: It’s in Chu Van An street.

2.

A: Where’s her school?

B: It’s in South Street London.

3.

A: What class is she in?

B: She’s in class 4B.

4.

A: What class is he in?

B: He’s in class AC.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Trường của cậu ấy ở đâu?

B: Nó nằm trên đường Chu Văn An.

2.

A: Trường của cô ấy ở đâu?

B: Nó nằm trên đường South, Luân Đôn.

3.

A: Cô ấy học lớp mấy?

B: Cô ấy học lớp 4B.

4.

A: Cậu ấy học lớp mấy?

Cậu ấy học lớp 4C.

6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Pass the secret (Truyền bí mật.)

Hướng dẫn dịch:

Cho học sinh ngồi xếp vòng tròn. Bảo các bạn rằng sẽ phải nói thầm với bạn ngồi bên cạnh. Giáo viên nói thầm điều bí mật cho bạn ngồi cạnh, ví dụ “It’s windy”. Cho học sinh thì thầm truyền nhau bí mật khắp vòng tròn. Học sinh cuối cùng phải nói điều bí mật to lên. So xem nó giống lời ban đầu như thế nào. Nếu cần, viết điều bí mật gốc lên bảng.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 6 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 6 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button