Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 Lesson 2 trang 14 – 15 Tập 1Unit 2: I’m from Japan

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 Lesson 2 trang 14 – 15 Tập 1 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. What’s your name, please?

My name’s Akiko.

b. Where are you from? I’m from Japan.

c. What nationality are you?

I’m Japanese.

Hướng dẫn dịch:

a. Vui lòng cho biết tên bạn là gì?

Tên tôi là Akiko.

b. Bạn đến từ đâu?

Tôi đến từ Nhật Bản.

c. Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Nhật Bản.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

a. What nationality are you?

I’m Vietnamese.

b. What nationality are you?

I’m English.

c. What nationality are you?

I’m Australian.

d. What nationality are you?

I’m Malaysian.

Hướng dẫn dịch:

a. Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Việt Nam.

b. Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Anh.

c. Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Úc.

d. Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Malaysia.

3. Let’s talk. (Cùng nói chuyện)

– What’s your name?

– Where are you from?

– What nationality are you?

Hướng dẫn dịch:

– Bạn tên là gì?

– Bạn đến từ đâu?

– Quốc tịch của bạn là gì?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

a – 3 b – 1 c – 4 d – 2

Bài nghe:

1. Hakim: Hello. I’m Hakim.

Mai: Hi, Hakim. I’m Mai. Nice to meet you.

Hakim: What nationality are you, Mai?

Mai: I’m Vietnamese.

2. Linda: Hello. I’m Linda.

Hakim: Hi, Linda. I’m Hakim.

Linda:   Nice to meet you, Hakim. Where are you from?

Hakim: I’m from Malaysia.

3. Linda:  Hello. I’m Linda.

Tony:    Hi, Linda. Nice to meet you. My name’s Tony.

Linda:   What nationality are you, Tony?

Tony:    I’m Australian.

4. Nam:   Hello. I’m Nam. What’s your name?

Akiko:   My name’s Akiko.

Nam: Nice to meet you, Akiko. What nationality are you?

Akiko:   I’m Japanese.

Hướng dẫn dịch:

1. Hakim: Xin chào. Mình là Hakim.

Mai: Xin chào Hakim. Mình là Mai. Rất vui được gặp bạn.

Hakim: Quốc tịch của bạn là gì, Mai?

Mai: Mình là người Việt Nam.

2. Linda: Xin chào. Mình là Linda.

Hakim: Chào Linda. Mình là Hakim.

Linda: Rất vui được gặp bạn, Hakim. Bạn đến từ đâu?

Hakim: Mình đến từ Malaysia.

3. Linda: Xin chào. Mình là Linda.

Tony: Chào Linda. Rất vui được gặp bạn. Tên mình là Tony.

Linda: Quốc tịch của bạn là gì, Tony?

Tony: Mình là người Úc.

4. Nam: Xin chào, mình là Nam. Tên bạn là gì?

Akiko: Tên mình là Akiko.

Nam: Rất vui được gặp bạn, Akiko. Quốc tịch của bạn là gì?

Akiko: Mình là người Nhật.

5. Look and write. (Nhìn và viết)

1. My name is Mai.

I am from Viet Nam.

I am Vietnamese.

2. My name is Tom. 

I am from America.

I am American.

3. My name is Linda.

 

I am from England.

I am English.

4. My name is Akiko.

I am from Japan.

I am Japanese.

Hướng dẫn dịch:

1. Tên tôi là Mai.

Tôi đến từ Việt Nam.

Tôi là người Việt Nam.

2. Tên tôi là Tom.

Tôi đến từ Mỹ.

Tôi là người Mỹ.

3. Tên tôi là Linda.

Tôi đến từ Anh.

Tôi là người Anh.

4. Tên tôi là Akiko.

Tôi đến từ Nhật Bản.

Tôi là người Nhật Bản.

6. Let’s play. (Cùng chơi)

Find someone who… (Tìm người nào đó mà…)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and tick…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button