Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 Lesson 1 trang 12 – 13 Tập 1Unit 2: I’m from Japan

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 Lesson 1 trang 12 – 13 Tập 1 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

a. Nice work!

Thanks.

b. Hi. I’m Nam.

Hi, Nam. I’m Akiko. Nice to meet you.

c. Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko?

I’m from Japan.

d. Oh no! Sorry!

Hướng dẫn dịch:

a. Làm đẹp lắm!

Cảm ơn.

b. Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Akiko. Rất vui được gặp bạn.

c. Mình cùng rất vui được gặp bạn. Bạn đến từ đâu vậy Akiko?

Mình đến từ Nhật Bản.

d. Ồ không! Xin lỗi!

2. Point and say. (Chỉ và nói)

a. Hi. I’m Nam.

Hi, Nam. I’m Hakim.

Where are you from?

I’m from Malaysia.

b. Hi. I’m Nam.

Hi, Nam. I’m Tom.

Where are you from?

I’m from America.

c. Hi. I’m Nam.

Hi, Nam. I’m Tony.

Where are you from?

I’m from Australia.

d. Hi. I’m Nam. 

Hi, Nam. I’m Linda.

Where are you from?

I’m from England.

Hướng dẫn dịch:

a. Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Hakim.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Malaysia.

b. Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Tom.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Mỹ.

c. Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Tony.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Úc.

d. Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Linda.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Anh.

3. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Bài nghe:

1. C 2. B 3. C

Bài nghe:

1. Tony: Hi. I’m Tony.

Hakim: Hello, Tony. I’m Hakim.

Tony: Nice to meet you, Hakim. Where are you from?

Hakim: I’m from Malaysia.

2. Quan: Hi. My name’s Quan.

Tom: Hello, Quan. I’m Tom. Nice to meet you.

Quan: Where are you from, Tom?

Tom: I’m from America.

3. Akiko: Hi. My name’s Akiko.

Linda: Hello, Akiko. I’m Linda. Nice to meet you.

Akiko: Where are you from, Linda?

Linda: I’m from England.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào. Mình là Tony.

Hakim: Chào Tony. Mình là Hakim.

Tony: Rất vui được biết bạn, Hakim. Bạn từ đâu đến?

Hakim: Mình đến từ Malaysia.

2. Quân: Chào, tên mình là Quân.

Tom: Chào Quân. Mình là Tom. Rất vui được biết bạn.

Quân: Bạn đến từ đâu, Tom?

Tom: Mình đến từ Mỹ.

3. Akiko: Chào, tên mình là Akiko.

Linda: Chào Akiko. Mình là Linda. Thật vui được biết bạn.

Akiko: Bạn đến từ đâu, Linda?

Linda: Mình đến từ Anh.

4. Look and write. (Nhìn và viết)

1. I’m from Australia.

2. I’m from Malaysia.

3. I’m from America.

4. I’m from Japan.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đến từ Úc.

2. Tôi đến từ Malaysia.

3. Tôi đến từ Mỹ.

4. Tôi đến từ Nhật Bản.

5. Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Where are you from?

Hi. I’m Mai from Viet Nam.

Hello, Mai. Nice to meet you.

Hello. I’m Akiko from Japan.

Hello, Akiko. Nice to meet you.

Hi. I’m Hakim from Malaysia.

Hello, Hakim. Nice to meet you.

Hello. I’m Linda from England.

Hello, Linda. Nice to meet you.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình là Mai đến từ Việt Nam.

Xin chào Mai. Rất vui được gặp bạn.

Xin chào. Mình là Akiko đến từ Nhật Bản.

Xin chào Akiko. Rất vui được gặp bạn.

Xin chào. Mình là Hakim đến từ Ma-lai-xi-a.

Xin chào Hakim. Rất vui được gặp bạn.

Xin chào. Mình là Linda đến từ Anh.

Xin chào Linda. Rất vui được gặp bạn.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and tick…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button