Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 trang 60 – 61 Tập 2Unit 19: What animal do you want to see?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 trang 60 – 61 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) What animal do you like?

I like monkeys.

b) Why do you like them?

Because they’re funny.

c) What about tigers?

I don’t like tigers.

d) Why not?

Because they are scary.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn thích động vật nào?

Tôi thích những con khỉ.

b) Tại sao bạn thích chúng?

Bởi vì chúng vui nhộn.

c) Còn những con hổ thì sao?

Tôi không thích những con hổ.

d) Tại sao không?

Bởi vì chúng đáng sợ.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a) I don’t like tigers because they are scary.

I don’t like crocodiles because they’re scary.

b) I don’t like bears because they are big.

I don’t like elephants because they’re big.

c) I like zebras because they are beautiful.

d) I like kangaroos because they are fast.

Hướng dẫn dịch:

a) Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.

Tôi không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.

b) Tôi không thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.

Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.

c) Tôi thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.

d) Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

3. Let’s talk. (Cùng trò chuyện.)

• What animal do you want to see?

• I like … because…

• I don’t like … because…

4. Listen and write. (Nghe và viết.)

Bài nghe:

1. big

2. fast

3. funny

4. scary

Bài nghe:

1. Linda does not like elephants because they are big.

2. Peter likes kangaroos because they are fast.

3. Mai likes monkeys because they are funny.

4. Nam does not like tigers because they are scary.

Hướng dẫn dịch:

1. Linda không thích voi vì chúng to lớn.

2. Peter thích kanguru bởi vì chúng rất nhanh.

3. Mai thích khỉ vì chúng rất vui nhộn.

4. Nam không thích hổ vì chúng đáng sợ.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

1. Nam likes zebras because they are beautiful.

2. Mai does not like crocodiles because they are scary.

3. Linda and Peter like bears because they are big.

4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast.

Hướng dẫn dịch:

1.Nam thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.

2.Mai không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.

3.Undo và Peter thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.

4.Phong và Tony thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát)

Bài nghe:

Why or why not?

Do you like monkeys?

Yes, I do.

Why do you like them?

Because they’re funny.

Do you like crocodiles?

No, I don’t.

Why don’t you like them?

Because they’re scary!

Hướng dẫn dịch:

Tại sao có hay tại sao không?

Bạn thích những con khỉ phải không?

Vâng, đúng rồi.

Tại sao bạn thích chúng?

Bởi vì chúng vui nhộn.

Bạn thích những con cá sấu phải không?

Không, tôi không thích.

Tại sao bạn không thích chúng?

Bởi vì chúng đáng sợ.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 19 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button