Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 1 trang 40 – 41 Tập 2Unit 16: Let’s go to the book shop

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 1 trang 40 – 41 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) Hi, Phong. Where are you going?

I’m going to the bookshop. I want to buy some books.

b) Oh! I want to buy some books, too.

OK. Let’s go to the bookshop together.

c) Good idea! Where’s the bookshop?

Here!

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào Phong. Bạn đang ở đâu?

Mình đang đi đến hiệu sách. Mình muốn mua một vài quyển sách.

b) Ồ! Mình cùng muốn mua một vài quyển sách.

Được thôi. Chúng ta cùng đi đến hiệu sách nhé.

c) Ý kiến hay đây! Hiệu sách ở đâu?

Ở đây!

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

a) Let’s go to the bakery.

I want to buy some bread.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

b) Let’s go to the pharmacy.

I want to buy some medicine.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

c) Let’s go to the supermarket.

I want to buy some food.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

d) Let’s go to the sweet shop.

I want to buy some chocolate.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

Hướng dẫn dịch:

a) Chúng ta cùng đi đến cửa hàng bánh nhé.

Tôi muốn mua một vài ổ bánh mì.

Ý kiến tuyệt đấy!/ Xin lỗi. Tôi bận rồi.

b) Chúng ta cùng đi đến tiệm thuốc tây nhé.

Tôi muốn mua một ít thuốc.

Ý kiến tuyệt đấy! / Xin lỗi. Tôi bận rồi.

c) Chúng ta cùng đi đến siêu thị nhé.

Tôi muốn mua một ít thức ăn.

Ý kiến tuyệt đấy! / Xin lỗi. Tôi bận rồi.

d) Chúng ta cùng đi đến cửa hàng kẹo nhé.

Tôi muốn mua một ít sô-cô-la.

Ý kiến tuyệt đây ! / Xin lỗi. Tôi bận rồi.

3. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Bài nghe:

1. b 2. a 3. a 4. b

1.

Linda: Hi, Phong. Where are you going?

Phong: I’m going to the bookshop. I want to buy some books.

2.

Linda: Oh! I want to buy some book, too.

Phong: OK, let’s go to the bookshop together.

3.

Tony: Hi, Mai! Where are you going?

Mai: I’m going to the supermarket. I want to buy something to drink.

4.

Tony: I want something to drink, too.

Mai: OK. Let’s go to the supermarket together.

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

2.

Let’s go to the bakery.

I want to buy some cakes/bread.

3.

Let’s go to the sweet shop.

I want to buy some sweets.

4.

Let’s go to the pharmacy.

I want to buy some medicine.

Hướng dẫn dịch:

2.

Chúng ta đến cửa hàng bánh nhé.

Tôi muốn mua một ít bánh/bánh mì.

3.

Chúng ta đến cửa hàng kẹo nhé.

Tôi muốn mua một ít kẹo.

4.

Chúng ta đến tiệm thuốc tây nhé.

Tôi muốn mua một ít thuốc.

5. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

Let’s go…

Let’s go to the bookshop.

I want to buy some books.

Let’s go to the cinema.

I want to see a film.

Let’s go to the zoo.

I want to see the animals.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cùng đi…

Chúng ta cùng đi hiệu sách.

Tôi muốn mua một ít sách.

Chúng ta cùng đi đến rạp chiếu phim.

Tôi muốn xem phim.

Chúng ta cùng đi đến sở thú.

Tôi muốn xem những con thú.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 16 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen, circle and write…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button