Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 trang 22 – 23 Tập 2Unit 13: Would you like some milk?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 trang 22 – 23 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

“f”

beef: My favourite food is beef.

leaf: The leaf is yellow.

“sh”

fish: Would you like some fish?

dish: That’s a big dish of fish.

Hướng dẫn dịch:

Đồ ăn ưa thích nhất của tôi là thịt bò.

Chiếc lá màu vàng.

Bạn dùng một ít có nhé?

Đó là một đĩa cá lớn.

2. Listen and circle…(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. a 2. b 3.a 4. b

Bài nghe:

1. My favourite food is fish.

2. Would you like some beef?

3. What colour is this leaf, Mummy?

4. She likes this dish very much.

3. Let’s chant. (Cùng nhau ca hát.)

Bài nghe:

Would you like some fish?

Would you like some fish?

Yes, please. I love fish.

It’s my favourite food.

Would you like some milk?

Yes, please. I love milk.

It’s my favourite drink.

Hướng dẫn dịch:

Bạn dùng một ít cá nhé?

Bạn dùng một ít cá nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. Mình thích cá.

Đó là thức ăn mình ưa thích nhất.

Bạn dùng một ít sữa nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. 

Mình thích sữa. Đó là thức uống mình ưa thích nhất.

4. Read and complete.(Đọc và hoàn thiện.)

Favourite food Favourite drink
Linda beef Orange juice
Peter Chicken lemonade

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên là Linda. Mình thích thịt bò. Đó là món ăn mình ưa thích nhất. Thức uống ưa thích nhất của mình là nước cam ép. Mình không thích rau. Em trai mình là Peter không thích thịt bò. Cậu ấy thích thịt gà. Đó là món ăn ưa thích nhất của cậu ấy. Cậu ấy cũng thích nước chanh. Nước chanh là thức uống ưa thích nhất của cậu ấy. Cậu ấy uống nó mỗi ngày.

5. Write about you.(Viết về bạn.)

My name is Lam.  I love chicken. It’s my favourite food. I like lemonade, it’s my favourite drink.

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Lâm. Mình thích thịt gà. Đó là món ăn ưa thích nhất của mình. Mình thích nước chanh. Đó là thức uống ưa thích nhất của mình.

6. Project. (Dự án.)

Interview your classmates about their favorite food and drink. Then report the results to the class. (Phỏng vấn các bạn của em về những món ăn và thức uống họ ưa thích nhất. Sau đó báo cáo lại kết quả với cả lớp.)

Name Favourite food Favourite drink
1. Thu Huong Chicken Milk
2. Vu Lam Beef Orange juice
3. Duy Manh Fish Lemonade
4. Khai Pork chops Sugarcane juice

Hướng dẫn dịch:

Tên Đồ ăn yêu thích Thức uống yêu thích
1. Thu Hương Thịt gà Sữa
2. Vũ Lâm Thịt bò Nước cam
3. Duy Mạnh Nước chanh
4. Khải Sườn xào Nước mía

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 13 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button