Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2 (trang 79) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 7 Skills 2 trang 79 trong Unit 7: Traffic Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2 (trang 79) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 79 Tiếng Anh 7 Global Success): What can you see in this picture? What is special about it? (Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh này? Có gì là đặc biệt về nó?)

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2 (trang 79) | Tiếng Anh 7 Global Success

Gợi ý: There are so many types of vehicles on the roads. (Có quá nhiều phương tiện đi lại trên đường.)

2 (trang 79 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C (Nghe đoạn ghi âm và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2 (trang 79) | Tiếng Anh 7 Global Success

Đáp án: C

Nội dung bài nghe:

Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, so drivers have to spend a lot of time on the road.

There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population. With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users do not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Hướng dẫn dịch:

Các thành phố lớn trên thế giới đều có vấn đề về giao thông. Mumbai ở Ấn Độ là một trong số đó. Mumbai là một trong những thành phố tắc nghẽn nhất trên thế giới. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra gần như ngày nào khiến người lái xe phải mất nhiều thời gian trên đường.

Có một số lý do dẫn đến tắc đường ở thành phố này. Một lý do là sự gia tăng dân số của nó. Với gần 20 triệu, Mumbai có quá nhiều người trên đường. Một lý do khác là đường xá ở Mumbai hẹp và nhiều con đường trong tình trạng không tốt. Ngoài ra, nhiều người đi đường không chấp hành luật lệ giao thông. Kết quả là, vấn đề này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

3 (trang 79 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen again and write ONE word or number in each gap (Nghe lại và viết MỘT từ hoặc số vào mỗi khoảng trống)

1. Traffic _______ happen nearly every day in Mumbai.

2. One reason for the traffic _______ is the increase of the population.

3. Mumbai has nearly _______ million people.

4. The _______ in Mumbai are narrow.

5. Many road users do not _______ the traffic rules.

Bài nghe:

Lời giải:

1. jams

2. problem/ jams

3. 20/ twenty

4. roads

5. obey

Giải thích:

1. Thông tin: Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, …

2. Thông tin: One reason is its increase in population.

3. Thông tin: With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road.

4. Thông tin: Another reason is that the roads in Mumbai are narrow …

5. Thông tin: Also, many road users do not obey the traffic rules.

Hướng dẫn dịch:

1. Ùn tắc giao thông xảy ra gần như mỗi ngày ở Mumbai.

2. Một nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông là do dân số tăng.

3. Mumbai có gần 20 triệu người.

4. Đường xá ở Mumbai chật hẹp.

5. Nhiều người đi đường không chấp hành luật lệ giao thông.

4 (trang 79 Tiếng Anh 7 Global Success): Tick the traffic problems in big cities in Viet Nam (Đánh dấu vấn đề giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam)

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2 (trang 79) | Tiếng Anh 7 Global Success

Gợi ý: 1, 2, 3, 4

Hướng dẫn dịch:

– quá nhiều phương tiện trên đường

– những con đường hẹp và gập ghềnh

– một số người không tuân thủ luật giao thông

– trẻ nhỏ đạp xe một cách nguy hiểm

– động vật hoang dã chạy qua đường

5 (trang 79 Tiếng Anh 7 Global Success): Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town / city. Use the cues above, and the following outline (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về vấn đề giao thông ở thị trấn / thành phố của bạn. Sử dụng các gợi ý ở trên và dàn ý sau)

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2 (trang 79) | Tiếng Anh 7 Global Success

Gợi ý:

Hanoi is very crowded and it has to face a lot of trafic problems. There are too many people using the roads. All types of vehicles are on the roads. It’s very dangerous if you are not familiar with transportation here. There are some roads which are narrow and swampy when there is heavy rain. Moreover, some young people drive on the road dangerously. They don’t respect the traffic rules strictly and they even play on the street with their motors. I think the government should enact stricter rules for road users.

Hướng dẫn dịch:

Hà Nội rất đông đúc và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về kinh tế. Có quá nhiều người sử dụng đường. Tất cả các loại xe đều có mặt trên các con đường. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không quen với phương tiện đi lại ở đây. Có một số con đường hẹp và sình lầy khi có mưa lớn. Hơn nữa, một số thanh niên lái xe trên đường rất nguy hiểm. Họ không tôn trọng luật lệ giao thông một cách nghiêm ngặt và họ thậm chí còn chơi trên đường phố với mô-tô của họ. Tôi nghĩ chính phủ nên ban hành những quy định chặt chẽ hơn đối với người đi đường.

  • Từ vựng Unit 7 lớp 7

  • Getting Started (trang 72, 73 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again and choose the correct answer

  • A Closer Look 1 (trang 74 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in A with the phrases in B… 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs

  • A Closer Look 2 (trang 75, 76 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with “It”. Use these cues… 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood

  • Communication (trang 76, 77 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation,… 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport

  • Skills 1 (trang 78 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the following text and choose the correct answer

  • Looking Back (trang 80 Tiếng Anh lớp 7): 1. Label each sign … 2. Fill in the gap with one word to complete the sentences

  • Project (trang 81 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find four traffic signs in your neighbourhood… 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button