Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1 (trang 56) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Skills 1 trang 56 trong Unit 5: Food and drink Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1 (trang 56) – Tiếng Anh 7 Global Success

Reading

1 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions ( Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi dưới dây)

Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1 (trang 56) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn làm bài:

1. Yes, it is

2. We can have Pho anytime

3. It is rice noodles

Hướng dẫn dịch:

1. Phở có phổ biến ở khu vực của bạn không? – Có.

2. Chúng ta ăn phở vào lúc nào? – Chúng ta có thể ăn phở bất cứ lúc nào.

3. Nguyên liệu chính của phở là gì? – Đó là mì gạo.

2 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read Phong’s blog. Match the underlined words in the text with their meanings (Đọc blog của Phong. Nối các từ được gạch chân trong văn bản với nghĩa của chúng)

1. snack

2. taste

3. broth and vegetables in water

4.stewing

5. boneless

a. cooking something slowly, often in water

b.the flavour of something

c. soup made by boiling bones, meat, etc.

d.a small meal, usually eaten in a hurry

e. without bones

Pho is a special kind of traditional Vietnamese dish. Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken. It is one of the most common dishes you will find in Viet Nam. People enjoy pho at all times of the day, even for a late night snack. Pho has a very special taste. The rice noodles are made from the best kind of rice. There are two main kinds of pho: pho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup). The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. The meat (beef and chicken) served with pho is boneless and cut into thin slices … It’s really delicious! Tell me about a popular dish in your area! Posted by Phong on Feb 22 at 5:30 pm

Lời giải:

1-d

2-b

3-b

4-a

5-e

 

Giải thích:

1. bữa ăn nhẹ = một bữa ăn nhỏ, thường ăn vội

2. mùi vị = hương vị của một cái gì đó

3. nước dùng = canh được luộc bằng xương, thịt, và rau trong nước

4. hầm = nấu một cái gì đó từ từ, thường xuyên trong nước

5. không xương = không có xương

Hướng dẫn dịch:

Phở là một loại đồ ăn truyền thống đặc biệt ở Việt Nam. Nguyên liệu chính của món này đó chính là bún, thịt bò hoặc thịt gà. Nó là một trong những món phổ biến nhất mà bạn có tìm thấy ở Việt Nam. Mọi người ăn phở tất cả thời gian trong ngày, thậm chí là món ăn khuya. Phở có mùi vị rất đặc biệt. Sợi phở làm bằng gạo, được làm từ những loại gạo tốt nhất. Nước hầm thịt cho phở bò được thực hiện bằng cách hầm xương bò trong một nồi lớn với một thời gian dài. Nước thịt cho một loại phở khác, phở gà được thực hiện từ xương gà hầm. Thịt gà ăn kèm với phở gà là thịt gà không xương, và được cắt thành những miếng mỏng… nó rất ngon! Hãy nói cho chúng tôi nghe về món ăn yêu thích ở nơi bạn sống nhé!

3 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read Phong’s blog again and circle the correct answer A, B or C ( Đọc blog của Phong một lần nữa. Khoanh đáp án đúng A, B hoặc C)

1. The text is mainly about ________

A. pho, a popular dish in Viet Nam 

B. popular dishes in Viet Nam 

C. different ways to cook pho 

2. Pho is made mainly with____

A. rice noodles and beef or chicken 

B. rice, pork, and vegetables 

C. fish, shrimp, and noodles 

3. We enjoy pho____

A. only for breakfast 

B. for lunch and dinner 

C. at any time of the day 

4. To make noodles for pho, we use_____

A. a variety of sticky rice 

B. the best kind of rice 

C. eggs and rice flour 

5. The broth for pho is made by 

A. slowly cooking beef or chicken bones 

B. cooking beef or chicken with fish sauce 

C. boiling potatoes and chicken bones for a long time

Lời giải:

1-A

2-A

3-C

4-B

5-A

 

Giải thích:

1. Đoạn văn bản chủ yếu nói về phở, món ăn phổ biến tại Việt Nam

2. Thông tin: Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken.

3. Thông tin: People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack.

4. Thông tin: The rice noodles are made from the best kind of rice.

5. Thông tin: The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. 

Hướng dẫn dịch:

1. Nội dung chủ yếu của bài nói về phở- một món ăn truyền thống của Việt Nam

2. Phở được làm chủ yếu bởi bún, thịt bò hoặc thịt gà

3. Chúng ta ăn Phở vào bất kì thời điểm nào trong ngày

4. Để làm phở, chúng ta sử dụng loại gạo tốt nhất

5. Nước dùng của phở được làm bằng cách hầm xương bò hoặc gà

Speaking

4 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Make notes about a popular food and drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it (Ghi chú về một loại thức ăn và đồ uống phổ biến trong khu vực của bạn. Hãy nghĩ về các thành phần chính của nó, tần suất và thời gian bạn có nó)

Food or drink

Ingredients

How often and when

 

 

 

Hướng dẫn làm bài:

Food or drink

Ingredients

How often and when

Sticky rice

Long-grain sticky rice

On special occasion or breakfast

5 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group of 3 or 4. Take turns to talk about a popular food or drink your area ( Làm việc theo nhóm 3 hoặc 4. Lần lượt nói về món ăn hoặc đồ uống phổ biến ở khu vực của bạn)

Hướng dẫn làm bài:

The popular food in my area is sticky rice. Its main ingredient is sticky rice. We usually have it for breakfast or on some special occasions.

Hướng dẫn dịch:

Thức ăn phổ biến ở khu vực của tớ là xôi. Thành phần chính của nó là gạo nếp. Chúng tôi thường có nó vào bữa sáng hoặc trong một số dịp đặc biệt.

  • Từ vựng Unit 5 lớp 7

  • Getting Started (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What is Mark’s doing?

  • A Closer Look 1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases with the pictures… 2. Write the following words and phrases in the correct columns

  • A Closer Look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences… 2. Look at the picture and complete each sentence

  • Communication (trang 55 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs. Take turn to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu

  • Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the following questions… 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area

  • Looking Back (trang 58 Tiếng Anh lớp 7): 1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns… 2. Read the recipe and write sentences as in the example

  • Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button