Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back (trang 58) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Looking back trang 58 trong Unit 5: Food and drink Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back (trang 58) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Add the words and phrases you have learnt in the correct columns ( Thêm các từ mà bạn đã học vào cột đúng)

Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back (trang 58) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

Dishes

Ingredients

Units of measurement

Pancakes

Cakes

Rice

Pho

beefsteak

 

Rice

Rice noodle

Beef

Meat

Gram

Litre

Tablespoon

Teaspoon

 

 

Hướng dẫn dịch:

Món ăn

Thành phần

Đơn vị đo lường

Bánh xèo

Bánh

Cơm

Phở

bò nướng

Gạo

Mì gạo

Thịt bò

Thịt

Gram

Lít

Muỗng canh

Teaspoon

2 (trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the recipe and write sentences as in the example ( Đọc công thức nấu ăn và viết các câu như ở ví dụ)

Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back (trang 58) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn làm bài:

We need 5 eggs

We need two tomatoes

We need 40g of butter

We need 5 g of onion

We need 1tsp of salt

We need 1tsp of pepper

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cần 5 quả trứng

Chúng tôi cần hai quả cà chua

Chúng ta cần 40g bơ

Chúng ta cần 5 g hành tây

Chúng ta cần 1 thìa muối

Chúng ta cần 1 thìa hạt tiêu

Grammar

3 (trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete these sentences. Write some, any, much or a lot of / lots of ( Hoàn thành câu với some/any/much hay a lot of/ lots of)

1. I have to go to the market now. There isn’t ___food for our dinner. 

2. Would you like ___sugar for your coffee? 

3. There are____ trees in our village, so the air here is very fresh. 

4. I’m very busy, I have____ things to do today. 

5. We didn’t have ____beef left, so we had fish for lunch.

Lời giải:

1- any

2-some

3-a lot of/ lots of

4-a lot of/ lots of

5- any/ some

 

Giải thích:

– some (một số) + danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được, thường dùng trong câu khẳng định hoặc câu mời.

– any (bất cứ/ bất kỳ) + danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được, thường dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

– a lot of / lots of (nhiều) + danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được, thường dùng trong câu khẳng định.

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ phải đến chợ ngay bây giờ. Không còn thức ăn cho bữa tối

2. Bạn có muốn thêm một chút đường vào cà phê không?

3. Có rất nhiều cây ở làng tớ, nên vì vậy không khí rất trong lành

4. Tớ rất bận, tớ có rất nhiều thứ phải làm

5. Chúng tớ không còn thịt bò, vì vậy chúng tớ ăn cá cho bữa trưa

4 (trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Make questions with How many/ how much for the underlined words in the following sentences ( Đặt câu hỏi với từ gạch chân với How many/ How much với các câu dưới dây)

Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back (trang 58) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. How many bottles of juice in the fridge?

2. How much butter do you need for your pancakes?

3. How many bottles of fish sauce do you have?

4. How many chairs do you need for the party?

5. How much sugar does she put in her lemonade?

Hướng dẫn dịch:

1. Có bao nhiêu chai nước trái cây trong tủ lạnh?

2. Bạn cần bao nhiêu bơ cho món bánh kếp của mình?

3. Bạn có bao nhiêu chai nước mắm?

4. Bạn cần bao nhiêu ghế cho bữa tiệc?

5. Cô ấy cho bao nhiêu đường vào ly nước chanh của mình?

  • Từ vựng Unit 5 lớp 7

  • Getting Started (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What is Mark’s doing?

  • A Closer Look 1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases with the pictures… 2. Write the following words and phrases in the correct columns

  • A Closer Look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences… 2. Look at the picture and complete each sentence

  • Communication (trang 55 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs. Take turn to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu

  • Skills 1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Read Phong’s blog

  • Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the following questions… 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area

  • Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button