Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 4 Project (trang 49) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Project trang 49 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Project (trang 49) – Tiếng Anh 7 Global Success

Organising music show

1 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event ( the time, place, show,…) ( Làm việc theo nhóm. Nhìn vào thiệp mời dưới đây. Nói về sự kiện ( thời gian, địa điểm,…)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Project (trang 49) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn làm bài:

It is a traditional music night. It will take place on 10th Nov Saturday at 8pm. It is on 2nd floor, Town Hall. It has folk music, folk dance, drama and more

Hướng dẫn dịch:

Đó là một đêm nhạc truyền thống. Nó sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 10 tháng 11 lúc 8 giờ tối. Nó nằm trên tầng 2, Tòa thị chính. Nó có âm nhạc dân gian, múa dân gian, kịch và hơn thế nữa

2 (trang 49 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show. Decide on the following (Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng rằng bạn sắp tổ chức một chương trình ca nhạc. Quyết định những điều sau)

-Name of the show

– Time and place

– Activities

Hướng dẫn làm bài:

-Name of the show: One for all festival

– Time and place:8pm, school hall

– Activities: songs, dances

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Getting Started (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Trang and Nick talking about?

  • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

  • A Closer Look 2 (trang 43, 44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write like, as, or different in the gaps… 2. Finish the second sentence in each pair

  • Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the dialogue… 2. Work in pairs

  • Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings

  • Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with a partner… 2. Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear

  • Looking Back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words… 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button