Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Communication trang 45 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) – Tiếng Anh 7 Global Success

Everyday English

1 (trang 45 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts ( Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý đến phần in đậm)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Nick: Bạn thích cái gì hơn, nhạc pop hay nhạc dân gian?

Nam: Tớ thích nhạc dân gian hơn. Nó có nhịp điệu hay hơn.

Nick: Thế cậu thích gì hơn: nghệ thuật đương đại hay nghệ thuật truyền thống?

Nam: Tớ thích nghệ thuật đương đại hơn.

2 (trang 45 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for 

– painting and taking photos

– singing and dancing

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về các câu hỏi về sở thích giữa:

– Vẽ và chụp ảnh

– Hát và nhảy)

Hướng dẫn làm bài:

A: Which do you like better: painting or taking photos?

B: I like taking photos better

A: And then, which do you prefer: singing or dancing?

B: I prefer singing

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn thích cái nào hơn: vẽ tranh hay chụp ảnh?

B: Tôi thích chụp ảnh hơn

A: Và sau đó, bạn thích cái nào hơn: hát hay nhảy?

B: Tôi thích hát hơn

3 (trang 45 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups and choose the correct answer to each question ( Làm việc theo nhóm và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication (trang 45) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-B

2-A

3-A

4-B

4 (trang 45 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the following paragraph. Underline the words related to the topic music and arts ( Đọc đoạn văn sau. Gạch chân các từ liên quan đến chủ đề âm nhạc và nghệ thuật)

Hi. My name is Susie. I’m from Australia. I’m in grade 7. My school teaches arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to learn them if you like. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them.

Lời giải:

arts

Music

painting

drama

dancing

Choir

Art clubs

 

 

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tên tớ là Suzie. Tớ đến từ Úc. Tớ học lớp 7. Trường của tớ dạy nghệ thuật và âm nhạc cho tất cả học sinh. Một số dạng nghệt thuật ví dụ như là hội họa hoặc kịch thì tự chọn: bạn có thể chọn có học nó nếu bạn thích. Âm nhạc và nhảy là bắt buộc: tất cả chúng tớ phải học vào mỗi tuần. Trường tớ thậm chí có cả một dàn đồng ca và họ trình diễn vào mỗi tháng. Có cả các câu lạc bộ nghệ thuật khác nữa. Bạn có thể tham gia bất kì câu lạc bộ nào.

5 (trang 45 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie’s school with your school. You can use like, as…as or different from (Làm việc nhóm. Nói về cách bạn học âm nhạc và nghệ thuật. So sánh trường học của Susie với trường học của bạn. Bạn có thể sử dụng like, as… as hoặc different from)

Hướng dẫn làm bài:

My school is different from Susie’school. We don’t need to study dancing

Hướng dẫn dịch:

Trường của tôi khác với Susie’school. Chúng ta không cần phải học khiêu vũ

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Getting Started (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Trang and Nick talking about?

  • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

  • A Closer Look 2 (trang 43, 44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write like, as, or different in the gaps… 2. Finish the second sentence in each pair

  • Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings

  • Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with a partner… 2. Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear

  • Looking Back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words… 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage

  • Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button