Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 3 Getting started (trang 28, 29) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Getting started trang 28, 29 trong Unit 3: Community service Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Getting started (trang 28, 29) – Tiếng Anh 7 Global Success

Sounds like great work!

1 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read ( Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Minh: Hi, Tom. Are you back in Ha Noi?

Tom: Yes. I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game. Minh: Sure, I can’t wait! But our Green School Club will have some community activities on that morning. Tom: What activities does your club do?

Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

Tom: School gardening? That’s fantastic!

Minh: Yes. We donate the vegetables to a nursing home. Does your school have any activities like these?

Tom: Yes. We donate books to homeless children. We also have English classes. Last summer, we taught English to 30 kids in the area.

Minh: Sounds like great work!

Tom: Thanks.

Minh:… So, let’s meet in the afternoon then

Hướng dẫn dịch:

Minh: Chào Tom. Cậu có quay trở lại Hà Nội không?

Tom: Có, tớ có trở lại ngày hôm qua. Chúng ta có thể gặp nhau vào sáng Chủ Nhật không? Tớ mua một bộ trò chơi.

Minh: Chắc chắn rồi, tớ không thể đợi được nữa. Nhưng cậu lạc bộ Mái trường Xanh của tớ sẽ có một số hoạt động cộng đồng vào sáng hôm đấy.

Tom: Hoạt động của câu lạc bộ của bạn là gì vậy?

Minh: À, chúng tớ nhặt rác xung quanh trường và trồng cây ở vười trường

Tom: Ở vườn  trường? Thật tuyệt vời!

Minh: Ừ, chúng tớ quyên góp rau đến viện dưỡng lão. Trường của bạn có hoạt động nào như thế không?

Tom:  Ừ, chúng tớ quyên góp sách cho các trẻ em vô gia cư. Chúng tớ còn có các lớp tiếng anh nữa. Mùa hè năm ngoài, chúng tớ đã dạy tiếng anh cho 30 đứa trẻ trong khu

Minh: Nghe tuyệt vời quá

Tom: Cảm ơn.

Minh: Vì vậy, hãy gặp vào buổi chiều nhé.

2 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the conversation again and tick the appropriate box ( Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và đánh tick vào ô đúng)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Getting started (trang 28, 29) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

Minh’s club: 1, 2, 4

Tom’s club: 3, 5

Giải thích:

1. Thông tin: Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

2. Thông tin: Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

3. Thông tin: Tom: Yes. We donate books to homeless children.

4. Thông tin: Minh: … We donate the vegetables to a nursing home.

5. Thông tin: Tom: … We also have English classes. Last summer, we taught English to 30 kids in the area.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhặt rác

2. Trồng rau

3. Quyên góp sách

4. Quyên góp rau

5. Dạy tiếng anh

3 (trang 29 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the phrases under the pictures with the verbs below ( Hoàn thành các cụm từ dưới mỗi bức tranh với động từ dưới đây)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Getting started (trang 28, 29) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1- pick up

2- help

3- recycle

4- donate

5-clean

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nhặt rác

2. Giúp trẻ em vô gia cư

3. Tái chế hộp nhựa

4. Quyên góp quần áo

5. Dọn sân chơi

4 (trang 29 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with the correct words or phrases below ( Hoàn thành câu với từ hoặc cụm từ dưới đây)

old people       planted         homeless children           litter         taught 

1. We collected clothes and gave them to ________

2. Those students picked up all___________ the on the street 

3. We helped__________ in the nursing home last Sunday. 

4. The club members_________ maths to primary students during school holidays. 

5. We _________a lot of trees in the park last summer.

Lời giải:

1-homeless children

2-litter

3-old people

4-taught

5-planted

 

Giải thích:

– old people (n) người già

– homeless children (n) trẻ vô gia cư

– planted (Ved) trồng

– litter (n) rác

– taught (Ved) dạy

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ thug om quần áo và tặng chúng cho trẻ em mồ côi

2. Những học sinh này nhặt rác ở trên phố

3. Chúng tớ giúp đỡ người già ở viện dưỡng lão vào chủ nhật tuần trước

4. Thành viên của câu lạc bộ dạy toàn cho học sinh tiểu học trong suốt kì nghỉ ở trường

5. Chúng tớ trồng rất nhiều cây ở công viên vào mùa hè năm ngoài

5 (trang 29 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in two teams. Team A provides cue word. Team B make up a sentence with it. Then switch roles ( Làm việc theo hai nhóm. Đội A đưa ra từ khóa. Đội B đặt câu với từ đó. Sau đó đổi lại)

Hướng dẫn làm bài:

Team A: donate

Team B: We donated books to homeless children 

Hướng dẫn dịch:

Team A: Donate

Team B: Chúng tớ quyên góp sách cho trẻ em vô gia cư

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • A Closer Look 1 (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match a verb in A with a word or phrase in B … 2. Complete each of the sentences with a suitable word from the box

  • A Closer Look 2 (trang 31, 32 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct answer A,B, or C to complete each sentence … 2. Complete the sentences with the past simple form of the given verbs

  • Communication (trang 32, 33 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen to the dialouge between Lan and Mark … 2. Work in pairs

  • Skills 1 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings

  • Skills 2 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. What community activities are the children doing in the picture? … 2. Listen to Tom and Linda talking about their community activities last summer

  • Looking Back (trang 35, 36 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the table with the words and phrases from the box … 2. Complete the sentences with one phrase

  • Project (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): Work in groups

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button