Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Skills 1 trang 23, 24 trong Unit 2: Healthy living Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 23 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pair. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? ( Làm việc theo cặp.  Thảo luận với bạn và viết mỗi từ hoặc cụm từ dưới bức tranhd dúng. Tình trạng da nào thường gặp nhất ở tuổi vị thành niên)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. chapped skin( da nứt nẻ)

2. acne ( mụn)

3. sunburn ( cháy nắng)

2 (trang 23 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the passage and match the beginning in A with the endings in B ( Đọc đoạn văn và nối bắt đầu ở đoạn A với phần kết thúc ở đoạn B)

Acne is a skin condition. It causes small, red spots on the face and the back. It affects 70-80% of young people between 12 and 30. More girls have acne than boys. It’s not a serious disease but young people want to avoid it. Here are some tips for taking care of skin with acne. 

Go to bed early and get enough sleep. 

Eat more fruit and vegetables, and less fast food. 

Wash your face with special soap for acne, but no more than twice a day. 

Don’t touch or pop spots, especially when your hands are dirty. 

If it gets serious, see a doctor.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-b

2-d

3-a

4-c

Hướng dẫn dịch:

Mụn là một trạng thái của da. Nó gây ra những mẩn đỏ, nhỏ ở trên da. Nó ảnh hưởng 70-80% ở người trẻ. Nó không phải một bệnh nguy hiểm nhưng nhiều người trẻ muốn tránh nó.

Đây là một số cách để chăm sóc da với mụn

– Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc

– Rửa mặt bằng xà phòng đặc biệt nhưng không quá hai lần một ngày

– Đừng động hoặc nặn mụn đặc biệt khi tay bạn còn ẩn

– Nếu vẫn còn nặng, hãy đi gặp bác sĩ

3 (trang 23 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the passage again and choose the correct answer A, B, C (Đọc lại đoạn văn và chọn câu trả lời đúng A, B, C)

1. The first paragraph is mainly about 

A. what acne is B. how to avoid acne C. why people have acne 

2. Which statement is NOT correct about acne? 

A. Acne is a skin condition. B. Acne may get serious C. Acne affects more boys than girls. 

3. What age group does acne affect the most? 

A. 12 – 20     B. 12 – 30               C.70 – 80 

 4. How should you wash your face? 

A. 3-4 times a day. B. With soap for acne. C. With cold water. 

5. What does the word “it” in the last sentence refer to? 

A. acne B. disease C. spot

Lời giải:

1-A

2-C

3-A

4- B

5-A


Giải thích:

1. Thông tin: Đoạn văn có đề cập nhiều thông tin về mụn trứng cá (mụn trứng cá là gì, triệu chứng, ảnh hưởng,…)

2. Thông tin: More girls have acne than boys.

3. Thông tin: It affects 70-80% of young people between 12 and 30.

4. Thông tin: Wash your face with special soap for acne, but no more than twice a day.

Hướng dẫn dịch:

1. Đoạn một chủ yếu nói về mụn là gì.

2. Câu nào sau đây không đúng? Mụn ảnh hưởng đối với con trai hơn là con gái

3. Độ tuổi mụn ảnh hưởng nhiều nhất là? Từ 12-20 tuổi.

4. Bạn nên rửa mặt như thế nào? Với sữa rửa mặt

5. Từ “it” ở đoạn cuối thay thế cho từ “acne”

Speaking

4 (trang 24 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Read the passage. Pick the tips which you easily follow. Share your ideas with your partner. ( Làm việc theo cặp. Đọc đoạn văn. Chọn những cách mà bạn dễ làm. Chia sẻ những ý tưởng với bạn của mình)

Hướng dẫn làm bài:

I usually go to bed early and get enough sleep, it’s the easiest way to prevent acne and keep us healthy

Hướng dẫn dịch:

Tớ thường đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc, đây là cách dễ nhất để tránh mụn và giúp chúng ta khỏe hơn.

5 (trang 23 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you can give each person. Then share your ideas with the class ( Làm việc theo nhóm. Đọc các vấn đề sức khỏe sau. Thảo luận và ghi chú một số cách để giúp mỗi người, Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. You should put on lip balm before going to bed

You should drink more water

2. You should eat less sugar

You should do more exercise

3. You should get enough sleep

You should go to bed early

4. You should take some aspirin

You should drink more hot water

5. You should use hair conditioner

You should use more shampoo

Hướng dẫn dịch:

1. Nên thoa son dưỡng trước khi đi ngủ

Bạn nên uống nhiều nước hơn

2. Bạn nên ăn ít đường

Bạn nên tập thể dục nhiều hơn

3. Bạn nên ngủ đủ giấc

Bạn nên đi ngủ sớm

4. Bạn nên uống một ít aspirin

Bạn nên uống nhiều nước nóng hơn

5. Bạn nên dùng dầu dưỡng tóc

Bạn nên sử dụng thêm dầu gội

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Getting Started (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Mark and Mi are talking about?…

  • A Closer Look 1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases on the left … 2. Complete the sentences with correct words and phrases below

  • A Closer Look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Tick the simple sentences … 2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below

  • Communication (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation … 2. Make similar conversations for the health problems below

  • Skills 2 (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Listen and tick the habits mentioned

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the verbs below … 2. Write the words below next to their definitions

  • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): Your class is starting a campaign to make your school a healthier place

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button