Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Project trang 27 trong Unit 2: Healthy living Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) – Tiếng Anh 7 Global Success

(trang 27 sgk Tiếng Anh 7 Global Success):

Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) | Tiếng Anh 7 Global Success

( Lớp bạn đang bắt đầu khiến cho trường trở  thành một nơi sạch đẹp hơn

Làm việc theo nhóm, làm một cái poster về những thói quen xấu mà học sinh trong trường thường làm và đưa ra một số lời khuyênđể thay đổi cái thói quen đấy.

1. Thảo luận và tìm ra thói quen xấu và những cách để thay đổi chúng

2. Tìm hoặc vẽ một bức tranh thể hiện ý tưởng của bạn

3. Trình bày với bạn cùng lớp về ý tưởng của mình)

Hướng dẫn làm bài:

Tiếng Anh 7 Unit 2 Project (trang 27) | Tiếng Anh 7 Global Success

Bad habit: Throwing trash at school

Solutions

– Pack a no-waste lunch

– Use less paper

– Throw trash in proper places

– Raise awareness of students 

Hướng dẫn dịch:

Thói quen xấu: Vứt rác ở trường

Các giải pháp

– Gói bữa trưa không lãng phí

– Sử dụng ít giấy hơn

– Vứt rác đúng nơi quy định

– Nâng cao nhận thức của học sinh

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Getting Started (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Mark and Mi are talking about?…

  • A Closer Look 1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases on the left … 2. Complete the sentences with correct words and phrases below

  • A Closer Look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Tick the simple sentences … 2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below

  • Communication (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation … 2. Make similar conversations for the health problems below

  • Skills 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pair … 2. Read the passage and match the beginning in A with the endings in B

  • Skills 2 (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Listen and tick the habits mentioned

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the verbs below … 2. Write the words below next to their definitions

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button