Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Skills 1 trang 14 trong Unit 1: My hobbies Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) – Tiếng Anh 7 Global Success

Reading

1 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below (Luyện tập theo cặp. Nhìn vào bức tranh và thảo luận các câu hỏi dưới đây)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Dịch câu hỏi:

1. Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh?

2. Theo ý kiến của bạn, làm vườn có gì tốt?

Hướng dẫn trả lời:

1. The family are gardening together

2. It teaches people how to be patient and responsible.

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình đang làm vườn cùng nhau

2. Nó tốt cho sức khỏe của chúng ta

2 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B (Đọc đoạn văn về việc làm vườn. Nối các từ ở cột A với định nghĩa ở cột B)

People divide hobbies into four big groups: doing things, making things, collecting things, and learning things. Gardening belongs to the most popular group – doing things. Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for children. Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn to be patient and take on responsibility. They learn to wait for the plants to grow to maturity. And if they don’t water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility. Gardening is also good because everyone in the family can join in and do something together. My mum and I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together.

Hướng dẫn dịch:

Mọi người chia sở thích thành 4 nhóm: làm, tạo, sưu tầm và học các gì đó. Làm vườn thuộc về nhóm phổ biến nhất- làm cái gì.

Làm vườn là một trong là những hoạt động ngoài trời lâu đời nhất. Nó phù hợp với tất cả mọi người thậm chí là cho trẻ con. Làm vườn dạy trẻ em về hoa, trái cây và rau. Họ có thể học về các loài côn trùng và bọ. Khi làm vườn, trẻ con học cách kiễn nhẫn và có trách nhiệm, Họ học cách đợi cây phát triển. Và nếu chúng không tưới cây, cây sẽ chết. Điều này dạy chúng những bài học giá trí về tinh thần trách nhiệm.

Làm vườn cũng tốt bởi vì tất cả mọi người trong gia định có thể tham gia và làm cùng nhau. Mẹ tớ và tớ thích làm vườn. Chúng tớ thường xuyên dành một ngày một giờ ở vườn. Điều anfy khiến tớ thật sự vui, và tớ thích dành thời gian cùng với nhau.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-b

2-e

3-c

4-a

5-d

 

Hướng dẫn dịch:

1. outdoor: diễn ra bên ngoài

2. patient: có thể đợi trong một thời gian dài

3. responsibility: nhiệm vụ chăm sóc một cái gì

4. maturity: trưởng thành

5. valuable: có giá trị, hữu ích

3 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the text again. Complete each sentence with no more than three words (Đọc lại đoạn văn. Hoàn thành các câu sau . Hoàn thành câu với không quá ba từ)

1. Gardening belongs to the group of_______

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, ________

3. Gardening makes children become_____ and responsible

4. It is an activity that everyone in the family can _________

5. The author and her mother usually garden for__________ a day.

Lời giải:

1-doing things

2-insects and bugs

3-patient

4- join in

5-an hour / one hour

 

Giải thích:

1. Thông tin: Gardening belongs to the most popular group – doing things.

2. Thông tin: They can also learn about insects and bugs.

3. Thông tin: When gardening, children learn to be patient and take on responsibility.

4. Thông tin: … everyone in the family can join in and do something together.

5. Thông tin: We usually spend an hour a day in our garden.

Hướng dẫn dịch:

1. Làm vườn thuộc nhóm làm việc gì đó.

2. Làm vườn dạy cho trẻ em về các loại hoa, quả, rau, côn trùng và sâu bọ

3. Làm vườn làm trẻ em trở nên kiên nhẫn và có trách nhiệm.)

4. Nó là một hoạt động mọi người trong gia đình có thể tham gia/ làm điều gì đó cùng nhau.

5. Tác giả và mẹ của cô ấy thường làm vườn 1 tiếng mỗi ngày.

Speaking

4 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit (Làm việc theo nhóm. Nối mỗi sở thích với những lợi ích của nó. Một sở thích có thể có nhiều hơn một lợi ích)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-d,c

2-b,c

3-a,c,e

Hướng dẫn dịch:

1. Sưu tầm tem

d. giúp bạn kiên nhẫn hơn

c. giảm áp lực

2. cưỡi ngựa

b. khiến bạn khỏe hơn

c. giảm áp lực hơn

3. làm mô hình

a. phát triển khả năng sáng tạo của bạn

c. giảm  áp lực

e.giúp mắt và tay bạn hoạt động tốt hơn cùng nhau

5 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group. Ask one another the following questions. Then present your partners’ answers to the class (Làm việc theo nhóm. Hỏi các câu hỏi dưới đây. Sau đó trình bày câu hỏi cảu bạn mình với lớp)

1. What is your favourite hobby?

2. What are its benefits?

Hướng dẫn làm bài:

My friend Mai Anh’s favorite hobby is collecting teddy bears. It helps her be more patient (Sở thích của bạn tớ Mai Anh là sưu tầm gấu bông. Nó giúp cô ấy trở nên kiên nhẫn hơn.)

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read … 2 Read the conversation again …

  • A Closer Look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the word webs below … 2 Complete the sentences …

  • A Closer Look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1 Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c) … 2 Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read the dialogue below … 2 Work in pairs …

  • Skills 2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1 Look at the picture … 2 Listen to an interview about Trang ‘s hobby …

  • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the sentences with appropriate hobbies … 2 Write true sentences about …

  • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): Work in group …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button