Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 1 Project (trang 17) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Project trang 17 trong Unit 1: My hobbies Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Project (trang 17) – Tiếng Anh 7 Global Success

Hobby poster

(trang 17 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group

– Brainstorm some interesting and easy-to- do hobbies

– Choose a popular one among teens and discuss its benefits

– Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it and draw your own pictures

– Present the hobby to class and try to persuade your classmates to take it up.

(Làm việc theo nhóm

– Suy nghĩ về một số sở thích thú vị và dễ làm

– Chọn một thứ phổ biến trong giới thanh thiếu niên và thảo luận về lợi ích của nó

– Tạo một áp phích về sở thích này. Tìm những bức ảnh phù hợp cho nó và vẽ những bức tranh của riêng bạn

– Trình bày sở thích trước lớp và cố gắng thuyết phục các cậucùng lớp thực hiện sở thích đó.)

Hướng dẫn làm bài:

Tiếng Anh 7 Unit 1 Project (trang 17) | Tiếng Anh 7 Global Success

Name: Reading books

Benefits of reading books

1. Reading exercises the brain

2. Reading is a form of (free) entertainment

3. Reading improves concentration and the ability to focus

4. Reading improves literacy

5. Reading improves sleep

Hướng dẫn dịch

Tên sở thích: Đọc sách

Lợi ích của việc đọc sách

1. Các bài tập đọc cho não bộ

2. Đọc sách là một hình thức giải trí (miễn phí)

3. Đọc sách cải thiện sự tập trung và khả năng tập trung

4. Đọc cải thiện khả năng đọc viết

5. Đọc sách giúp cải thiện giấc ngủ

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read … 2 Read the conversation again …

  • A Closer Look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the word webs below … 2 Complete the sentences …

  • A Closer Look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1 Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c) … 2 Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read the dialogue below … 2 Work in pairs …

  • Skills 1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1 Work in pairs … 2 Read the text about gardening …

  • Skills 2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1 Look at the picture … 2 Listen to an interview about Trang ‘s hobby …

  • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the sentences with appropriate hobbies … 2 Write true sentences about …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button