Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Skills Review 1 lớp 9 | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Review 1 (Unit 1-2-3)

Skills Review 1 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady. (Đọc 2 bức thư sau: 1 bức từ 1 cô gái và một bức từ cô Wiselady.)

Dear Miss Wiselady,

I am in grade 9 at a school in town. I absolutely love my school, and I love my classmates, except one thing.

It seems that the girls are always saying negative things about our teachers, even our headmistress. This kind of gossip makes me uncomfortable and upset. I don’t think it’s good for the study atmosphere, and it would be terrible if the teachers found out. I don’t know how to face up to this issue. What should I do?

Upset

Dear Upset,

Well, that is a nasty problem. If you really wanted to do something, you could explain how you feel. Tell them that they should not go on with the gossip. But it might be too direct for some people. I suggest you try to keep away from it as much as possible. Keep quiet, or better still, just leave them if you are not comfortable with the topic of discussion.

Wiselady

Hướng dẫn dịch:

Gửi cô Wiselady,

Con học lớp 9 tại một ngôi trường trong thị trấn. Con rất yêu trường và yêu các bạn cùng lớp trừ 1 điều.

Dường như các cô gái thường xuyên nói những điều xấu về các giáo viên của chúng con, thậm chí là cô hiệu trưởng. Kiểu tám chuyện này làm cho con cảm thấy không thoải mái và buồn. Con không nghĩ là nó tốt cho môi trường học tập và nó sẽ thật khủng khiếp nếu các giáo viên phát hiện. Con không biết làm thế nào đối diện với vấn đề này. Con nên làm gì?

Buồn

Gửi Buồn,

Ừ, đó là một vấn đề khó chịu. Nếu con thật sự muốn làm điều gì đó, con có thể giãi bày cảm giác của mình. Nói với các bạn đó rằng họ không nên tiếp tục tám chuyện như vậy. Nhưng điều này không nên quá trực tiếp với một số người. Cô đề nghị con nên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Giữ im lặng hoặc tốt hơn chỉ cần rời xa họ nếu con cảm thấy không thoải mái với chủ đề thảo luận.

Wiselady

a. Underline the phrasal verbs in the letters and say what they mean. (Gạch chân cụm động từ và nói xem chúng có nghĩa là gì.)

found out: phát hiện.

face up: đối mặt.

go on: tiếp tục.

keep away: tránh xa.

b. Decide whether the statements are true (T) or false (F) (Câu nào đúng (T) câu nào sai (F))

1. Upset doesn’t love her classmates.

2. There is some gossip among Upset’s friends.

3. Upset wants some advice from Miss Wiselady.

4. Miss Wiselady says the problem is not easy to solve.   

5. Miss Wiselady suggests Upset should deal with the gossip directly.

Đáp án:

1. F2. T3. T4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: I absolutely love my school, and I love my classmates, except one thing. (Con rất yêu trường và yêu các bạn cùng lớp trừ 1 điều.)

2. Thông tin: It seems that the girls are always saying negative things about our teachers, even our headmistress. (Dường như các cô gái thường xuyên nói những điều xấu về các giáo viên của chúng con, thậm chí là cô hiệu trưởng.)

3. Thông tin: I don’t know how to face up to this issue. What should I do? (Con không biết làm thế nào đối diện với vấn đề này. Con nên làm gì?)

4. Thông tin: Well, that is a nasty problem. (Ừ, đó là một vấn đề khó chịu.)

5. Thông tin: But it might be too direct for some people. I suggest you try to keep away from it as much as possible. (Nhưng điều này không nên quá trực tiếp với một số người. Cô đề nghị con nên cố gắng tránh càng xa càng tốt.)

Hướng dẫn dịch:

1. Upset không yêu bạn cùng lớp của cô ấy.

2. Có một số câu chuyện phiếm giữa những người bạn của Upset.

3. Upset muốn một số lời khuyên từ cô Wiselady.

4. Cô Wiselady nói rằng vấn đề không dễ giải quyết.

5. Cô Wiselady đề nghị Upset nên giải quyết những chuyện tầm phào một cách trực tiếp.

2. Talk in groups. Prepare a one-minute talk. Choose one of the following topics. (Nói theo nhóm. Chuẩn bị đoạn nói 1 phút. Chọn 1 trong số các chủ đề sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. “Bạn gái ngồi trước tôi trong lớp cứ mở nhạc suốt trong tiết học. Cô ấy sử dụng tai nghe nhưng tôi cảm thấy mất tập trung và khó chịu. Tôi nên làm gì?” Trung nói. Hãy cho Trung vài lời khuyên.

2. Nếu bạn có thể thăm một thành phố trên thế giới, bạn thích đến thành phố nào? Giải thích tại sao.

3. Tưởng tượng bạn dẫn một nhóm người nước ngoài đến một nơi yêu thích ở khu vực của bạn, bạn sẽ dẫn họ đến đâu? Nói về nơi đó.

3a. Listen to the conversation and answer the questions. (Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

1. In a (little) town.

2. In a city.

Hướng dẫn dịch:

1. Michelle sống ở đâu? – Ở một thị trấn nhỏ.

2. Mike sống ở đâu? – Ở một thành phố.

b. Listen again and complete the sentences. (Nghe lại và hoàn thành câu.)

Bài nghe:

1. I feel like ____ here.

2. And it seems kind of dangerous, especially _____.

3. We live in an apartment ___.

4. And we can enjoy all kinds of ______: cinemas, museums…

Đáp án:

1. a stranger.

2. at night.

3. downtown.

4. entertainment.

Nội dung bài nghe:

Michelle: Hi, Mike! How’s it going?

Mike: Hi. I’m good, thanks. Are you still living in the same place?

Michelle: Yes, I’m still in that ‘sleepy’ little town. But you know, I enjoy living there. It’s quiet, and everyone is friendly. I don’t really like the city. I feel like a stranger here. And it seems kind of dangerous, especially at night.

Mike: Well, I live here in the city, as you know. We live in an apartment downtown. The city is big, and it doesn’t feel as safe as a small town like yours. But I think the people here are pretty friendly. My neighbourhood is like a small town with its own stores, cafes, and restaurants… and we can enjoy all kinds of entertainment: cinemas, museums …

Michelle: OK, so then on weekends I should come into the city for all that.

Mike: OK. Sure!

Hướng dẫn dịch:

Michelle: Chào, Mike! Bạn thế nào?

Mike: Xin chào, Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Bạn vẫn sống ở nơi tương tự à?

Michelle: Đúng vậy, tôi vẫn ở thị trấn nhỏ “buồn ngủ” đó. Nhưng bạn biết đấy, tôi thích sống ở đó. Nó yên tĩnh, và mọi người rất thân thiện. Tôi không thực sự thích thành phố. Tôi cảm giác giống như một người lạ ở đây. Và dường như là một loại nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm.

Mike: Đúng vậy., tôi sống ở thành phố, như bạn biết đấy. Chúng tôi sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Thành phố rất lớn, và không có cảm giác an toàn như thị trấn nhỏ của bạn. Nhưng tôi nghĩ nhiều người ở đây rất thân thiện. Hàng xóm của tôi thì giống như một thị trấn nhỏ, có cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng riêng … và chúng tôi có thể thưởng thức tất cả các loại hình giải trí: rạp chiếu phim, bảo tàng…

Michelle: Ok, vậy nên vào cuối tuần tôi nên đến thành phố vì tất cả những điều đó.

Mike: Ok, tất nhiên rồi!

4. Write a letter to your pen friend about: your last visit to a craft village. (Viết một bức thư cho bạn qua thư của mình nói về chuyến thăm tới làng nghề mới nhất của bạn.)

Dear Lan,

I got a wonderful trip with Nam to Chang Son fan – making village last weekend.

For a long time, the Chang Son fan was not only a useful utensil in daily life, but also a beautiful image appearing in many poems, on stage and in the cultural and spiritual life. To make a beautiful and durable fan requires meticulousness and skillfulness from fan makers. Normally, the fan’s blades are made from bamboo, which is at least three years old and grows in the middle of a grove.

Moreover, to make fans more durable, the fan makers use joined blades, which have to undergo many stages, such as cutting the bamboo into short pieces, scratching off its green cover, splitting the bark of bamboo and applying a layer of varnish between the slats. Then, they are tied up in a bunch.

After a few months when the layer of varnish is dry, the slats of bamboo are whittled to make the fan blades. Paper to make fans must be done (poonah) or diep (poonah paper covered with egg – shell powder) bought in Dong Ho Village, Bac Ninh Province. Looking at the Chang Son fans, only simple colours, such as green, red, violet and yellow are seen. However, when the fans are unfolded and seen in the light, all the delicate decorative pattern, and designs will appear lively and bright. To foreigners, they can see the characteristics of the Vietnamese people: simple but profound, and beautiful but discreet.

I am looking forward to hearing from you

Best wishes,

Hoa

Hướng dẫn dịch:

Lan thân mến,

Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời với Nam đến làng làm quạt Chàng Sơn vào cuối tuần trước.

Từ lâu, chiếc quạt Chàng Sơn không chỉ là đồ dùng hữu ích trong đời sống sinh hoạt mà còn là hình ảnh đẹp xuất hiện trong nhiều bài thơ, sân khấu, trong đời sống văn hóa tinh thần. Để làm ra một chiếc quạt đẹp và bền đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người làm quạt. Thông thường, cánh quạt được làm từ tre, nứa ít nhất ba năm tuổi, mọc giữa lùm cây.

Hơn nữa, để quạt bền hơn, người làm quạt sử dụng những cánh quạt được ghép lại, trải qua nhiều công đoạn như chặt tre thành từng khúc ngắn, cạo bỏ lớp vỏ xanh, chẻ đôi vỏ tre rồi bôi một lớp dầu bóng giữa. các thanh. Sau đó, họ bị trói thành một đám.

Sau vài tháng khi lớp dầu bóng khô, những thanh tre được vót lại để làm cánh quạt. Giấy làm quạt phải là giấy dó (poonah) hoặc diep (giấy poonah phủ bột vỏ trứng) mua ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Nhìn vào những chiếc quạt Chàng Sơn chỉ thấy những màu đơn giản như xanh, đỏ, tím, vàng. Tuy nhiên, khi quạt được mở ra và nhìn thấy dưới ánh sáng, tất cả các hoa văn và kiểu dáng trang trí tinh tế sẽ hiện ra sống động và tươi sáng. Đối với người nước ngoài, họ có thể thấy những nét đặc trưng của người Việt Nam: giản dị nhưng sâu sắc, đẹp đẽ nhưng kín đáo.

Tôi mong chờ tin tức từ bạn

Lời chúc tốt nhất,

Hoa

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Review 1 khác:

  • Language Review (phần 1→7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and practise … 2. Look at the underlined …

  • Skills Review (phần 1→4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the two letters … 2. Talk in groups …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button