26/03/2023

  Fixed-price contract nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Fixed-price contract” Hợp đồng trọn gói Từ điển Key English Qua bài viết này chúng tôi…
  26/03/2023

  Force account nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Force account” Tự thực hiện Từ điển Key English Qua bài viết này chúng tôi mong…
  26/03/2023

  Force majeure nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Force majeure” Bất khả kháng Từ điển Key English Qua bài viết này chúng tôi mong…
  26/03/2023

  Funding source nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Funding source” Nguồn vốn Từ điển Key English Qua bài viết này chúng tôi mong bạn…
  26/03/2023

  General Condition of Contract nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “General Condition of Contract” Điều kiện chung của hợp đồng Từ điển Key English Qua bài…
  26/03/2023

  Goods nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Goods” Hàng hoá Từ điển Key English Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ…
  26/03/2023

  Guidelines for Procurement nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Guidelines for Procurement” Hướng dẫn về đấu thầu Từ điển Key English Qua bài viết này…
  26/03/2023

  Handbook for Users of Consulting services nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Handbook for Users of Consulting services” Sổ tay hướng dẫn sử dụng tư vấn Từ điển…
  26/03/2023

  Handling cases encountered during bidding process nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Handling cases encountered during bidding process” Xử lý tình huống trong đấu thầu Từ điển Key…
  26/03/2023

  Handling of violations nghĩa là gì?

  Nghĩa tiếng việt của “Handling of violations” Xử lý vi phạm. Từ điển Key English Qua bài viết này chúng…
  Back to top button